Một số hình ảnh tại Hội nghị Công an toàn quốc năm 2016

Đăng tải:  28/12/2016 10:14

Hình ảnh hoạt động khác