Thông báo người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Công an tỉnh Ninh Bình

Đăng tải:  03/07/2019 09:39

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BCA ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Công an nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 613/QĐ-CAT-PV01 ngày 30/6/2019 của Công an tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Công an tỉnh Ninh Bình.

Công an tỉnh Ninh Bình thông báo người phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí của Công an tỉnh Ninh Bình như sau:

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Phạm Văn Sơn

Giám đốc Công an tỉnh

0989.067.067

phamsoncanb@gmail.com

 

Công an tỉnh Ninh Bình trân trọng thông báo tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết./.

Bài viết khác