Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV ở đơn vị bầu cử số 1 (Gồm thành phố Ninh Bình và các huyện: Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư)

Đăng tải:  19/05/2021 17:51

1. Họ và tên: Nguyễn Thành Công

2. Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà

3. Họ và tên: Nguyễn Đức Hiệp

4. Họ và tên: Mai Khanh

5. Họ và tên: Lã Thị Thanh Tuyền

– Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 05 người.

– Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người.

Bài viết khác