Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV ở đơn vị bầu cử số 2 (Gồm thành phố Tam Điệp và các huyện: Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Mô)

Đăng tải:  19/05/2021 22:22

1. Họ và tên: Đinh Việt Dũng
2. Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh
3. Họ và tên: Trần Thị Hồng Thanh
4. Họ và tên: Phạm Thị Thủy
5. Họ và tên: Tống Duy Tứ

– Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 05 người.

– Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người.

Bài viết khác