Thứ Năm, 18/04/2024

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND (18/4/1946 - 18/4/2024)

Công an huyện Hoa Lư nhiều biện pháp tạo động lực cho CBCS thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Thứ Năm, 16/09/2021

Hoa Lư mảnh đất có bề dày lịch sử truyền thống cách mạng, cũng là nơi có nhiều di tích danh thắng như: Quần thể di sản thế giới Tràng an, khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, khu du lịch Tam cốc – Bích động, đền Thái Vi…do vậy hội tụ nhiều tiềm năng phát triển du lịch, kinh tế, văn hóa, xã hội. Xác định phát triển bền vững thì ANTT phải được bảo đảm, với vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT, Đảng ủy, lãnh đạo công an huyện Hoa Lư đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện tốt các chương trình, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của tỉnh về công tác đảm bảo ANTT. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm tốt TTATXH trên địa bàn huyện, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, hình thành “điểm nóng” phức tạp về ANTT đã góp phần đắc lực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Để có được kết quả trên là do Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Hoa Lư luôn xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để thực hiện, trong đó quan tâm đến công tác XDLL, đề ra các biện pháp hiệu quả tạo động lực cho CBCS phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

cac-tap-the-ca-nhan-cong-an-huyen-hoa-lu-duoc-khen-thuong-vi-co-thanh-tich-xuat-sac-trong-cong-tac-chien-dauCác tập thể, cá nhân Công an huyện Hoa Lư được khen thưởng
vì có thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện quan tâm coi là nhiệm vụ trọng tâm then chốt nhằm làm cho CBCS có tư tưởng chính trị vững vàng, yên tâm công tác, khắc phục khó khăn, gian khổ, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và của ngành; đặc biệt chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc và lòng yêu ngành, yêu nghề; tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên thực hiện hiệu quả Chị thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tổ chức cho CBCS thực hiện tốt Nghị quyết số 10-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an tỉnh và Kế hoạch số 1269/KH-CAT-PX13 ngày 28/12/2016 của Công an Ninh Bình về phong trào “Tự học, Tự rèn, Tự đào tạo”; cuộc vận động xây dựng người cán bộ Công an Ninh Bình “Đức, Trí, Dũng, Nhân hậu”. Thường xuyên thông báo gương “người tốt, việc tốt” để CBCS học tập, noi theo. Công tác thi đua, khen thưởng gắn với các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an, các đợt thi đua do Công an huyện phát động hằng năm thông qua nhiều hình thức như khen thưởng thường xuyên, đột xuất, biểu dương, ghi danh trong sổ Hồng khen thưởng của Công an huyện,… Cụ thể từ năm 2017 đến nay, đã có 230 lượt CBCS được các cấp khen thưởng; có 320 lượt CBCS được ghi danh vào sổ Hồng truyền thống của Công an huyện và 48 lượt CBCS được ghi danh sổ Vàng của Công an tỉnh. Công an huyện đẩy mạnh tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tổ chức hội thao, hội thi nhân các ngày lễ kỉ niệm tạo không khí sôi nổi nhằm nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe cho CBCS, đồng thời, thông qua hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ lựa chọn CBCS làm nòng cốt cho phong trào và tham gia các cuộc thi, hội thi do cấp trên tổ chức. Qua đó, nâng cao thể chất, tạo động lực làm việc và những chuyển biến tích cực đời sống tinh thần của CBCS Công an huyện. Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp, đặc biệt kết hợp chặt chẽ công tác nắm tình hình tư tưởng CBCS với công tác quản lý cán bộ để nắm chắc và giải quyết kịp thời những vướng mắc về tư tưởng, những nhu cầu, nguyện vọng, mong muốn của CBCS, qua đó không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng mà còn kịp thời phát hiện các yếu tố gây ra lực cản, trở ngại tâm lý đối với động lực làm việc của CBCS, từ đó có giải pháp uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời.

Để tạo động lực cho CBCS, Công an huyện Hoa Lư đã quan tâm đến công tác xây dựng đơn vị văn hóa kiểu mẫu về điều lệnh, cải thiện môi trường và điều kiện công tác cho CBCS,  qua đó CBCS thực sự yên tâm công tác. Các quy định về “Cơ quan văn hóa, đơn vị kiểu mẫu về điều lệnh CAND” đều được thực hiện có hiệu quả. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ, phương tiện phục vụ CBCS công tác, chiến đấu tiếp tục được quan tâm xây dựng và đầu tư. Đồng thời Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện quan tâm xây dựng bầu không khí tâm lý làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp, quy củ trong thực hiện các quy trình công tác nhưng cũng rất sâu sát, thân thiện, hài hòa tạo sự thoải mái cho CBCS trong sinh hoạt.

Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện luôn xác định thực hiện tốt công tác cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng Công an huyện Hoa Lư cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại cũng như tạo động lực làm việc cho CBCS. Trong đó, đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, Công an huyện Hoa Lư quan tâm, tạo điều kiện cử CBCS đi đào tạo ở nhiều cấp bậc học, ngành học, tham gia nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCS đáp ứng yêu cầu công tác. Từ năm 2017 đến nay, đã quan tâm, tạo điều kiện cử 455 lượt CBCS đi đào tạo ở nhiều cấp bậc học, ngành học, tham gia nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBCS, tạo điều kiện, cơ hội cho CBCS phát triển, quy hoạch, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo chỉ huy và các chức danh nghề cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của toàn đơn vị. Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh và Ban thường vụ Huyện ủy, Công an huyện Hoa Lư đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy. 5 năm qua, Công an huyện đã có 33 lượt CBCS được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, chỉ huy; 105 lượt CBCS được bổ nhiệm các chức danh nghề.

Công tác luân chuyển, điều động CBCS được thực hiện thường xuyên không chỉ khắc phục tình trạng khép kín, cục bộ trong công tác cán bộ; tăng cường quản lý cán bộ; bố trí, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực của Công an huyện mà còn tạo cơ hội tốt cho CBCS trau dồi kinh nghiệm từ thực tiễn công tác. 5 năm qua, Công an huyện Hoa Lư đã thực hiện luân chuyển, điều động 196 lượt CBCS kể cả đội ngũ chỉ huy sang lực lượng, địa bàn và các vị trí công tác khác nhau. Từ năm 2017 đến nay, có 51 lượt CBCS đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 358 lượt CBCS đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến. Công tác nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ cũng được tiến hành một cách khách quan, công bằng kết hợp hiệu quả với công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần khắc phục, hạn chế những sai lầm, tồn tại và phát huy những mặt tích cực trong quá trình thực thi nhiệm vụ công tác của CBCS.

Có thể thấy rằng, các biện pháp tạo động lực làm việc cho CBCS đã được Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Hoa Lư tiến hành một cách sâu rộng, đa dạng, thông qua nhiều biện pháp đã thực sự góp phần làm cho CBCS phát huy tinh thần làm việc hăng say, tận tụy hết mình vì công việc. Từ đó đã tạo nên một tập thể đoàn kết, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. CBCS ở lĩnh vực, bộ phận công tác nào cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công an huyện Hoa Lư luôn là đơn vị đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, Đảng bộ luôn trong sạch, vững mạnh, các đoàn thể phát triển toàn diện. Trong thời gian tới, trước những diễn biến, thay đổi mau lẹ của tình hình trong nước và thế giới; sự tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường và quá trình hội nhập quốc tế cũng như từ các vấn đề xã hội; diễn biễn phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid 19 và tình hình ANTT sẽ tiếp tục ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, tư tưởng CBCS. Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Hoa Lư xác định tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác trọng tâm đột phá trong đó quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới công tác thi đua khen thưởng , quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để CBCS yên tâm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương./.

Trần Minh Tuấn, Học viện Chính trị CAND, Sinh viên thực tập, Công an huyện Hoa Lư

Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2609858

Trực tuyến: 184

Hôm nay: 4087