Thứ Sáu, 21/06/2024

Chỉ đạo điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ 03/7 - 08/7/2023

Thứ Hai, 10/07/2023

Tạo sự đồng thuận trong nhân dân, vận động xã hội cùng xây dựng đạo đức và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông; Phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị và an ninh, trật tự vùng Tây Nguyên; Kiểm tra đảng phải đi trước mở đường, xử lý một việc để cảnh báo nhiều việc, nhiều lĩnh vực; Công an các đơn vị, địa phương nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác công an 6 tháng cuối năm 2023; Đảm bảo tốt an ninh, an toàn Kỳ thi đánh giá năm 2023 của Bộ Công an… là những chỉ đạo nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ 03/7 - 08/7/2023.

 

Tạo sự đồng thuận trong nhân dân, vận động xã hội cùng xây dựng đạo đức và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông

Quán triệt những nội dung chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, Bộ Công an cùng các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng nêu cao trách nhiệm, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, vừa vận động xã hội cùng xây dựng đạo đức và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, yêu cầu cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm, gương mẫu; các lực lượng được giao nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phải toàn tâm, toàn ý để góp phần mang lại kết quả thiết thực trong thực hiện… (xem thêm) (xem thêm) (xem thêm) (xem thêm)

Các đại biểu dự Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

 

Phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị và an ninh, trật tự vùng Tây Nguyên

Quán triệt những nội dung chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến địa bàn Tây Nguyên, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo tập trung điều tra vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, sớm đưa các đối tượng phạm tội xử lý nghiêm minh trước pháp luật… Chủ trì phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, chính quyền các địa phương, làm tốt công tác tham mưu, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn Tây Nguyên và các địa bàn chiến lược nói chung... (xem thêm)

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tại Hội nghị.
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tại Hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến địa bàn Tây Nguyên.

 

Kiểm tra đảng phải đi trước mở đường, xử lý một việc để cảnh báo nhiều việc, nhiều lĩnh vực

Để tiếp tục phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Quyết định số 17 ngày 21/6/2021 của Ban Bí thư và nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; trọng tâm là đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Tiếp tục coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp trong Công an nhân dân có đủ trình độ, năng lực về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn; có phẩm chất liêm khiết, công minh, chính trực, có bản lĩnh vững vàng, dũng khí đấu tranh, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tận tuỵ, trách nhiệm, tâm huyết trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng… (xem thêm)

Các đại biểu dự Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 trong Công an nhân dân. 


Công an các đơn vị, địa phương nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023

Đến dự và chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Công an một số đơn vị trực thuộc Bộ và địa phương, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát Chỉ thị về nhiệm vụ công tác năm 2023, đặc biệt là kết luận của đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2023; rà soát lại chương trình, kế hoạch công tác để tập trung chỉ đạo quyết liệt, phân công nhiệm vụ cụ thể để đảm bảo tiến độ được giao trong 6 tháng cuối năm 2023. Trong đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu theo hướng toàn diện, sắc sảo, nhạy bén, chính xác, kịp thời; làm tốt công tác thu nhận, tổng hợp, xử lý thông tin. Tăng cường công tác theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương, đặc biệt là lực lượng Công an xã trong thực hiện các chủ trương, mệnh lệnh công tác của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ. Tập trung chỉ đạo hoàn thành xây dựng các thông tư nâng cấp hệ thống xử lý thị thực điện tử. Chú trọng công tác nghiệp vụ cơ bản; công tác phòng ngừa nghiệp kết hợp chặt chẽ với phòng ngừa xã hội. Làm tốt công tác thanh tra theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát sau thanh tra. Tăng cường công tác nắm, phân tích, đánh giá tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề tiềm ẩn gây phức tạp về an ninh, trật tự, các phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo các cấp xử lý “từ sớm, từ xa”. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn đối tượng Cảnh vệ. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án trọng điểm đảm bảo tiến độ, hiệu quả… (xem thêm) (xem thêm) (xem thêm) (xem thêm) (xem thêm) (xem thêm) (xem thêm) (xem thêm) (xem thêm) (xem thêm)

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Văn phòng Bộ Công an.

 

Đảm bảo tốt an ninh, an toàn Kỳ thi đánh giá năm 2023 của Bộ Công an

Các trường Công an nhân dân tập trung cho công tác chỉ đạo, tập trung việc kiểm tra đôn đốc, thực hiện đúng quy trình, quy định, theo sự chỉ đạo nghiêm ngặt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và theo những nội dung đã được ban hành. Những vấn đề phát sinh, tùy theo từng cấp độ, các Hội đồng thi sẽ giải quyết linh hoạt, đúng thẩm quyền. Cục Đào tạo phải có báo cáo nhanh về kết quả tổ chức Kỳ thi nhằm tổng kết những công việc đã làm được, đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục (nếu có) để tiếp tục hoàn thiện, rút kinh nghiệm cho việc tổ chức Kỳ thi năm sau… Đây là ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án Đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong Công an nhân dân (Đề án 04) cùng Đoàn công tác của Bộ đã đến kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023 tại Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy và Học viện An ninh nhân dân. (xem thêm).

Cổng TTĐT Bộ Công an

Cổng TTĐT Bộ Công an
Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3007206

Trực tuyến: 38

Hôm nay: 506