Thứ Sáu, 19/07/2024

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2024) và 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2024)

Văn bản - Công An Tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-danh-muc-san-pham-hang-hoa-co-kha-nang-gay-mat-an-toan-thuoc-trach-nhiem-quan-ly-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
cong-khai-02-nhom-thu-tuc-hanh-chinh-lien-thong-dien-tu-dang-ky-khai-sinh-dang-ky-thuong-tru-cap-the-bao-hiem-y-te-cho-tre-em-duoi-6-tuoi-dang-ky-khai-tu-xoa-dang-ky-thuong-tru-giai-quyet-mai-tang-phi-tu-tuat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản pháp quy Công an tỉnh Ninh Bình Quyết định
nghi-dinh-quy-dinh-ve-dinh-danh-va-xac-thuc-dien-tu Văn bản pháp quy Chính phủ Nghị định
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-02-nhom-thu-tuc-hanh-chinh-lien-thong-dien-tu-dang-ky-khai-sinh-dang-ky-thuong-tru-cap-the-bao-hiem-y-te-cho-tre-em-duoi-6-tuoi-dang-ky-khai-tu-xoa-dang-ky-thuong-tru-giai-quyet-mai-tang-phi-tu-tuat Văn bản pháp quy Liên ngành Quyết định
nghi-dinh-quy-dinh-viec-thuc-hien-lien-thong-dien-tu-02-nhom-thu-tuc-hanh-chinh-dang-ky-khai-sinh-dang-ky-thuong-tru-cap-the-bao-hiem-y-te-cho-tre-em-duoi-6-tuoi-dang-ky-khai-tu-xoa-dang-ky-thuong-tru-giai-quyet-mai-tang-phi-tu-tuat Văn bản pháp quy Chính phủ Nghị định
quyet-dinh-so-1403qd-cat-pv01-ngay-0662024-cua-giam-doc-cong-an-tinh-ve-viec-cong-khai-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-duoc-sua-doi-bo-sung-va-bi-bai-bo-trong-linh-vuc-phong-chay-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-ho-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-cong-an-tinh-ninh-binh Văn bản pháp quy Công an tỉnh Ninh Bình Quyết định
nghi-dinh-so-592024nd-cp-ngay-2552024-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-342016nd-cp-ngay-14-thang-5-nam-2016-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-da-duoc-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-theo-nghi-dinh-so-1542020nd-cp-ngay-31-thang-12-nam-2020-cua-chinh-phu Văn bản pháp quy Chính phủ Nghị định
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-duoc-sua-doi-bo-sung-va-bi-bai-bo-trong-linh-vuc-phong-chay-chua-chay-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-can-cuoc Văn bản pháp quy Bộ Công an Thông tư
thong-tu-quy-dinh-ve-mau-the-can-cuoc-mau-giay-chung-nhan-can-cuoc Văn bản pháp quy Bộ Công an Thông tư
nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1362020nd-cp-ngay-24112020-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-phong-chay-va-chua-chay-va-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-phong-chay-va-chua-chay-va-nghi-dinh-so-832017nd-cp-ngay-1872017-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-cong-tac-cuu-nan-cuu-ho-cua-luc-luong-phong-chay-va-chua-chay Văn bản pháp quy Thủ tướng Chính phủ Nghị định
nghi-dinh-quy-dinh-ve-danh-muc-co-so-du-lieu-quoc-gia-viec-xay-dung-cap-nhat-duy-tri-khai-thac-va-su-dung-co-so-du-lieu-quoc-gia Văn bản pháp quy Thủ tướng Chính phủ Nghị định
nghi-dinh-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-thuy-san Văn bản pháp quy Chính phủ Nghị định
thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-luc-luong-tham-gia-bao-ve-an-ninh-trat-tu-o-co-so Văn bản pháp quy Bộ Công an Thông tư
nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-luc-luong-tham-gia-bao-ve-an-ninh-trat-tu-o-co-so Văn bản pháp quy Chính phủ Nghị định
quyet-dinh-so-539qd-cat-tm-ngay-1332024-cua-giam-doc-cong-an-tinh-ve-viec-cong-khai-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi-bo-sung-va-bi-bai-bo-trong-linh-vuc-dang-ky-quan-ly-cu-tru-va-linh-vuc-dang-ky-quan-ly-xuat-nhap-canh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-cong-an-tinh-ninh-binh Văn bản pháp quy Công an tỉnh Ninh Bình Quyết định
quyet-dinh-so-513qd-cat-tm-ngay-1132024-cua-giam-doc-cong-an-tinh-ve-viec-cong-khai-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-dang-ky-quan-ly-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-cong-an-tinh-ninh-binh Văn bản pháp quy Công an tỉnh Ninh Bình Quyết định
quyet-dinh-so-458qd-cat-pv01-ngay-0632024-cua-giam-doc-cong-an-tinh-ve-viec-cong-khai-thu-tuc-han Văn bản pháp quy Công an tỉnh Ninh Bình Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-thay-the-trong-linh-vuc-chinh-sach-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-dang-ky-quan-ly-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
quyet-dinh-so-2718qd-cat-pv01-ngay-1492023-cua-giam-doc-cong-an-tinh-ve-quyet-dinh-cong-bo-lai-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015-trong-cong-an-tinh-ninh-binh Văn bản pháp quy Công an tỉnh Ninh Bình Quyết định
thong-tu-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-mien-quan-ly-le-phi-dang-ky-cap-bien-so-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo Văn bản pháp quy Bộ Tài chính Thông tư
quyet-dinh-so-2523qd-cat-pv01-ngay-2582023-cua-giam-doc-cong-an-tinh-phe-duyet-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-cat-giam-thoi-gian-giai-quyet-thuoc-tham-quyen-cua-cong-an-tinh-ninh-binh Văn bản pháp quy Công an tỉnh Ninh Bình Quyết định
quyet-dinh-so-5625qd-bca-ngay-1582023-cua-bo-truong-bo-cong-an-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-huy-bo-bai-bo-trong-cac-linh-vuc-quan-ly-nganh-nghe-dau-tu-kinh-doanh-co-dieu-kien-ve-an-ninh-trat-tu-quan-ly-con-dau-quan-ly-su-dung-phao-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Công an tỉnh Ninh Bình Quyết định
quyet-dinh-so-5568qd-bca-ngay-1582023-cua-bo-truong-bo-cong-an-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-va-bai-bo-trong-linh-vuc-quan-ly-xuat-nhap-canh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
nghi-dinh-so-562023nd-cp-ngay-2472023-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-962016nd-cp-ngay-0172016-quy-dinh-dieu-kien-ve-an-ninh-trat-tu-doi-voi-mot-so-nganh-nghe-dau-tu-kinh-doanh-co-dieu-kien-nghi-dinh-so-992016nd-cp-ngay-0172016-ve-quan-ly-va-su-dung-con-dau-nghi-dinh-so-1372020nd-cp-ngay-27112020-quy-dinh-ve-quan-ly-su-dung-phao Văn bản pháp quy Chính phủ Nghị định
quyet-dinh-so-4999qd-bca-v03-ngay-1772023-cua-bo-truong-bo-cong-an-ve-viec-ban-hanh-chi-tiet-hang-hoa-thuoc-dien-quan-ly-va-kiem-tra-chuyen-nganh-kem-theo-ma-so-hs-doi-voi-vu-khi-the-thao-cong-cu-ho-tro Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
quyet-dinh-so-4977qd-bca-v03-ngay-1472023-cua-bo-truong-bo-cong-an-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-va-duoc-thay-the-trong-linh-vuc-quan-ly-xuat-nhap-canh-thuoc-tham-quyen-quan-ly-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
quyet-dinh-so-4038qd-bca-v03-ngay-0372023-cua-bo-truong-bo-cong-an-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-noi-bo-trong-he-thong-hanh-chinh-nha-nuoc-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-noi-bo-trong-he-thong-hanh-chinh-nha-nuoc-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
thong-tu-so-242023tt-bca-ngay-0172023-cua-bo-truong-bo-cong-an-quy-dinh-ve-cap-thu-hoi-dang-ky-bien-so-xe-co-gioi Văn bản pháp quy Bộ Công an Thông tư
quy-dinh-muc-thu-mot-so-khoan-phi-le-phi-nham-ho-tro-nguoi-dan-va-doanh-nghiep Văn bản pháp quy Bộ Tài chính Thông tư
nghi-dinh-so-392023nd-cp-ngay-2662023-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-nghi-quyet-so-732022qh15-ngay-15-thang-11-nam-2022-cua-quoc-hoi-ve-thi-diem-dau-gia-bien-so-xe-o-to Văn bản pháp quy Chính phủ Nghị định
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-tiep-nhan-ho-so-va-tra-ket-qua-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-qua-dich-vu-buu-chinh-cong-ich-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-cac-so-ban-nganh-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản pháp quy UBND tỉnh Ninh Bình Quyết định
quyet-dinh-so-4088qd-bca-v03-ngay-1362023-cua-bo-truong-bo-cong-an-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-dang-ky-quan-ly-cu-tru-thuoc-tham-quyen-quan-ly-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
phe-duyet-phuong-an-cat-gian-don-gian-hoa-quy-dinh-lien-quan-den-hoat-dong-kinh-doanh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Thủ tướng Chính phủ Quyết định
quyet-dinh-ban-hanh-bo-chi-so-danh-gia-do-luong-muc-do-truong-thanh-chuyen-doi-so-bao-chi Văn bản pháp quy Bộ Thông tin và Truyền Thông Quyết định
quyet-dinh-so-3733qd-bca-ngay-3152023-cua-bo-truong-bo-cong-an-ban-hanh-quy-trinh-xac-minh-noi-bo-doi-voi-cac-thu-tuc-hanh-chinh-trong-linh-vuc-quan-ly-xuat-nhap-canh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
thong-tu-lien-tich-quy-dinh-ve-phoi-hop-thong-bao-hoac-gui-cung-cap-thong-tin-tai-lieu-lien-quan-d Văn bản pháp quy Liên ngành Thông tư
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-quyet-dinh-so-407qd-ttg-ngay-30-thang-3-nam-2022-cua-thu-tuong-chinh-phu-phe-duyet-de-an-to-chuc-truyen-thong-chinh-sach-co-tac-dong-lon-den-xa-hoi-trong-qua-trinh-xay-dung-van-ban-quy-pham-phap-luat-giai-doan-2022-2027-trong-cong-an-nhan-dan Văn bản pháp quy Bộ Công an Kế hoạch
nghi-dinh-bao-ve-du-lieu-ca-nhan Văn bản pháp quy Chính phủ Nghị định
quye-t-di-nh-quy-di-nh-ve-tri-nh-tu-thu-tu-c-tha-m-quye-n-ca-p-va-qua-n-ly-the-di-la-i-doanh-nhan-apec Văn bản pháp quy Thủ tướng Chính phủ Quyết định
thong-tu-lien-ti-ch-quy-dinh-ve-phoi-hop-trao-doi-thong-tin-trong-dieu-tra-truy-to-xet-xu-toi-rua-tien-va-toi-tai-tro-khung-bo Văn bản pháp quy Liên ngành Thông tư
quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-nghi-quyet-so-542022qh15-ngay-16-thang-6-nam-2022-cua-quoc-hoi-thi-diem-mo-hinh-to-chuc-hoat-dong-lao-dong-huong-nghiep-day-nghe-cho-pham-nhan-ngoai-trai-giam Văn bản pháp quy Chính phủ Nghị định
quyet-dinh-ban-hanh-ke-hoach-hop-nhat-van-ban-quy-pham-phap-luat-trong-cong-an-nhan-dan-nam-2023 Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
thong-tu-huong-dan-mot-so-noi-dung-ve-cap-thi-thuc-cap-the-tam-tru-cap-giay-phep-xuat-nhap-canh-giai-quyet-thuong-tru-cho-nguoi-nuoc-ngoai-tai-viet-nam Văn bản pháp quy Bộ Công an Thông tư
thong-tu-quy-dinh-quy-trinh-cap-thu-hoi-dang-ky-bien-so-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo Văn bản pháp quy Bộ Công an Thông tư
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-toan-bo-hoac-mot-phan-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-cong-an-thoi-diem-het-hieu-luc-tinh-den-ngay-31122022 Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
quyet-dinh-so-430qd-bca-ngay-26012023-cua-bo-truong-bo-cong-an-phe-duyet-danh-muc-dich-vu-cong-truc-tuyen-toan-trinh-mot-phan-cung-cap-tren-cong-dich-vu-cong-bo-cong-an Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-trong-linh-vuc-dinh-danh-va-xac-thuc-dien-tu-thuoc-tham-quyen-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
quyet-dinh-so-766qd-ttg-ngay-2362022-cua-thu-tuong-chinh-phu-phe-duyet-bo-chi-so-chi-dao-dieu-hanh-va-danh-gia-chat-luong-phuc-vu-nguoi-dan-doanh-nghiep-trong-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-dich-vu-cong-theo-thoi-gian-thuc-tren-moi-truong-dien-tu Văn bản pháp quy Thủ tướng Chính phủ Quyết định
ve-nang-cao-chat-luong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-tai-cac-bo-nganh-dia-phuong Văn bản pháp quy Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị
thong-tu-642017tt-bca-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-152014tt-bca-ngay-0442014 Văn bản pháp quy Bộ Công an Thông tư
luat-dac-xa Văn bản pháp quy Bộ Công an Luật
quy-dinh-chi-tiet-viec-niem-phong-mo-niem-phong-vat-chung Văn bản pháp quy Chính phủ Nghị định
quy-dinh-che-do-bao-cao-ve-dieu-tra-hinh-su Văn bản pháp quy Chính phủ Nghị định
quy-dinh-xay-dung-quan-ly-su-dung-co-so-du-lieu-ve-thi-hanh-tam-giu-tam-giam Văn bản pháp quy Chính phủ Nghị định
quy-dinh-chi-tiet-viec-niem-phong-mo-niem-phong-vat-chung Văn bản pháp quy Chính phủ Nghị định
ve-viec-don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-giay-to-cong-dan-lien-quan-den-quan-ly-dan-cu-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Chính phủ Quyết định
quy-dinh-ve-quy-tac-ung-xu-cua-cong-an-nhan-dan Văn bản pháp quy Bộ Công an Thông tư
quy-dinh-to-chuc-hoat-dong-ung-pho-su-co-thien-tai-va-tim-kiem-cuu-nan Văn bản pháp quy Chính phủ Nghị định
ban-hanh-quy-dinh-ve-he-thong-phuong-an-ung-cuu-khan-cap-bao-dam-an-toan-thong-tin-mang-quoc-gia Văn bản pháp quy Thủ tướng Chính phủ Quyết định
ket-luan-cua-bo-truong-bca-va-bo-truong-btp-ve-cong-tac-phoi-hop-nam-2017-va-nhung-nam-tiep-theo Văn bản pháp quy Bộ Công an Thông báo
ban-hanh-quy-che-hoat-dong-thong-tin-co-so Văn bản pháp quy Thủ tướng Chính phủ Quyết định
nghi-quyet-so-302016qh14-cua-quoc-hoi-nghi-quyet-ve-thuc-hien-thi-diem-cap-thi-thuc-dien-tu-cho-nguoi-nuoc-ngoai-nhap-canh-viet-nam Văn bản pháp quy Quốc hội Nghị quyết
bai-bo-thong-tu-lien-tich-so-052009ttlt-bca-bng-ngay-12-thang-5-nam-2009-cua-bo-cong-an-va-bo-ngoai-giao-huong-dan-thu-tuc-giai-quyet-cho-cong-dan-viet-nam-dinh-cu-o-nuoc-ngoai-dang-ky-thuong-tru-tai-viet-nam Văn bản pháp quy Bộ Công an Thông tư
quy-dinh-ve-phoi-hop-cong-tac-bao-ve-an-ninh-quoc-gia-va-bao-dam-trat-tu-an-toan-xa-hoi-trong-linh-vuc-tai-chinh Văn bản pháp quy Bộ Công an Thông tư
huong-dan-thuc-hien-lien-thong-cac-thu-tuc-hanh-chinh-ve-dang-ky-khai-sinh-dang-ky-thuong-tru-cap-the-bao-hiem-y-te-cho-tre-em-duoi-6-tuoi Văn bản pháp quy Bộ tư pháp, công an, y tế Thông tư
quy-dinh-ve-bieu-mau-su-dung-trong-dang-ky-quan-ly-cu-tru Văn bản pháp quy Bộ Công an Thông tư
quy-dinh-ve-dang-ky-xe Văn bản pháp quy Bộ Công an Thông tư
huong-dan-trinh-tu-thu-tuc-va-quan-he-phoi-hop-trong-viec-xac-minh-xac-dinh-tiep-nhan-va-trao-tra-nan-nhan-bi-mua-ban Văn bản pháp quy Bộ công an, quốc phòng, Lao động TB&XH, ngoại giao Thông tư
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-lien-tich-so-082009ttltbca-bng-huong-dan-viec-cap-ho-chieu-pho-thong-va-giay-thong-hanh-cho-cong-dan-viet-nam-o-nuoc-ngoai Văn bản pháp quy Bộ Công an Thông tư
huong-dan-trinh-tu-thu-tuc-thu-nop-quan-ly-tien-giay-to-cua-nguoi-phai-thi-hanh-an-dan-su-va-tra-tien-giay-to-cho-nguoi-duoc-thi-hanh-an-dan-su-la-pham-nhan Văn bản pháp quy Bộ Công an Thông tư
huong-dan-cap-giay-thong-hanh-bien-gioi-cho-cong-dan-viet-nam-sang-lao-va-giay-phep-den-cac-tinh-thanh-pho-cua-viet-nam-cho-cong-dan-lao Văn bản pháp quy Bộ Công an Thông tư
huong-dan-viec-cap-giay-thong-hanh-bien-gioi-viet-nam-campuchia-cho-can-bo-vien-chuc-cong-nhan-viet-nam-sang-campuchia Văn bản pháp quy Bộ Công an Thông tư
huong-dan-viec-cap-giay-thong-hanh-nhap-xuat-canh-cho-cong-dan-viet-nam-sang-cac-tinh-thanh-pho-bien-gioi-cua-trung-quoc-tiep-giap-viet-nam Văn bản pháp quy Bộ Công an Thông tư
huong-dan-cap-giay-phep-xuat-nhap-canh-cho-nguoi-nuoc-ngoai-thuong-tru-tai-viet-nam-khong-co-ho-chieu Văn bản pháp quy Bộ Công an Thông tư
cong-khai-02-nhom-thu-tuc-hanh-chinh-lien-thong-dien-tu-dang-ky-khai-sinh-dang-ky-thuong-tru-cap-the-bao-hiem-y-te-cho-tre-em-duoi-6-tuoi-dang-ky-khai-tu-xoa-dang-ky-thuong-tru-giai-quyet-mai-tang-phi-tu-tuat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản pháp quy Công an tỉnh Ninh Bình Quyết định
quy-dinh-mot-so-muc-thu-mot-so-khoan-phi-le-phi-nham-tiep-tuc-thao-go-kho-khan-ho-tro-hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh Văn bản pháp quy Bộ Tài chính Thông tư
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-duoc-sua-doi-bo-sung-va-bi-bai-bo-trong-linh-vuc-phong-chay-chua-chay-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-luc-luong-tham-gia-bao-ve-an-ninh-trat-tu-o-co-so Văn bản pháp quy Chính phủ Nghị định
ke-hoach-to-chuc-tuyen-truyen-pho-bien-tap-huan-ky-nang-nghiep-vu-phap-luat-ve-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-trong-cong-an-nhan-dan-nam-2024 Văn bản pháp quy Bộ Công an Kế hoạch
ke-hoach-to-chuc-tuyen-truyen-pho-bien-tap-huan-ky-nang-nghiep-vu-phap-luat-ve-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-trong-cong-an-nhan-dan-nam-2024 Văn bản pháp quy Bộ Công an Kế hoạch
ke-hoach-to-chuc-tuyen-truyen-pho-bien-tap-huan-ky-nang-nghiep-vu-phap-luat-ve-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-trong-cong-an-nhan-dan-nam-2024 Văn bản pháp quy Bộ Công an Kế hoạch
quyet-dinh-so-1403qd-cat-pv01-cua-giam-doc-cong-an-tinh-ve-viec-cong-khai-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-duoc-sua-doi-bo-sung-va-bi-bai-bo-trong-l Văn bản pháp quy Công an tỉnh Ninh Bình Quyết định