Thứ Năm, 25/07/2024

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2024) và 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2024)

Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Ninh Bình
phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-lien-quan-den-luc-luong-bao-ve-an-ninh-trat-tu-co-so-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-cong-an-tinh-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản pháp quy UBND tỉnh Ninh Bình Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-tiep-nhan-ho-so-va-tra-ket-qua-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-qua-dich-vu-buu-chinh-cong-ich-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-cac-so-ban-nganh-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản pháp quy UBND tỉnh Ninh Bình Quyết định