Thứ Hai, 11/12/2023
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-tiep-nhan-ho-so-va-tra-ket-qua-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-qua-dich-vu-buu-chinh-cong-ich-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-cac-so-ban-nganh-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản pháp quy UBND tỉnh Ninh Bình Quyết định