Chủ Nhật, 21/07/2024

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2024) và 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2024)

Cơ quan ban hành: Bộ Công an
quyet-dinh-ban-hanh-danh-muc-san-pham-hang-hoa-co-kha-nang-gay-mat-an-toan-thuoc-trach-nhiem-quan-ly-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-duoc-sua-doi-bo-sung-va-bi-bai-bo-trong-linh-vuc-phong-chay-chua-chay-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-can-cuoc Văn bản pháp quy Bộ Công an Thông tư
thong-tu-quy-dinh-ve-mau-the-can-cuoc-mau-giay-chung-nhan-can-cuoc Văn bản pháp quy Bộ Công an Thông tư
thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-luc-luong-tham-gia-bao-ve-an-ninh-trat-tu-o-co-so Văn bản pháp quy Bộ Công an Thông tư
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-thay-the-trong-linh-vuc-chinh-sach-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-dang-ky-quan-ly-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
quyet-dinh-so-5568qd-bca-ngay-1582023-cua-bo-truong-bo-cong-an-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-va-bai-bo-trong-linh-vuc-quan-ly-xuat-nhap-canh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
quyet-dinh-so-4999qd-bca-v03-ngay-1772023-cua-bo-truong-bo-cong-an-ve-viec-ban-hanh-chi-tiet-hang-hoa-thuoc-dien-quan-ly-va-kiem-tra-chuyen-nganh-kem-theo-ma-so-hs-doi-voi-vu-khi-the-thao-cong-cu-ho-tro Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
quyet-dinh-so-4977qd-bca-v03-ngay-1472023-cua-bo-truong-bo-cong-an-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-va-duoc-thay-the-trong-linh-vuc-quan-ly-xuat-nhap-canh-thuoc-tham-quyen-quan-ly-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
quyet-dinh-so-4038qd-bca-v03-ngay-0372023-cua-bo-truong-bo-cong-an-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-noi-bo-trong-he-thong-hanh-chinh-nha-nuoc-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-noi-bo-trong-he-thong-hanh-chinh-nha-nuoc-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
thong-tu-so-242023tt-bca-ngay-0172023-cua-bo-truong-bo-cong-an-quy-dinh-ve-cap-thu-hoi-dang-ky-bien-so-xe-co-gioi Văn bản pháp quy Bộ Công an Thông tư
quyet-dinh-so-4088qd-bca-v03-ngay-1362023-cua-bo-truong-bo-cong-an-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-dang-ky-quan-ly-cu-tru-thuoc-tham-quyen-quan-ly-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
quyet-dinh-so-3733qd-bca-ngay-3152023-cua-bo-truong-bo-cong-an-ban-hanh-quy-trinh-xac-minh-noi-bo-doi-voi-cac-thu-tuc-hanh-chinh-trong-linh-vuc-quan-ly-xuat-nhap-canh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-quyet-dinh-so-407qd-ttg-ngay-30-thang-3-nam-2022-cua-thu-tuong-chinh-phu-phe-duyet-de-an-to-chuc-truyen-thong-chinh-sach-co-tac-dong-lon-den-xa-hoi-trong-qua-trinh-xay-dung-van-ban-quy-pham-phap-luat-giai-doan-2022-2027-trong-cong-an-nhan-dan Văn bản pháp quy Bộ Công an Kế hoạch
quyet-dinh-ban-hanh-ke-hoach-hop-nhat-van-ban-quy-pham-phap-luat-trong-cong-an-nhan-dan-nam-2023 Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
thong-tu-huong-dan-mot-so-noi-dung-ve-cap-thi-thuc-cap-the-tam-tru-cap-giay-phep-xuat-nhap-canh-giai-quyet-thuong-tru-cho-nguoi-nuoc-ngoai-tai-viet-nam Văn bản pháp quy Bộ Công an Thông tư
thong-tu-quy-dinh-quy-trinh-cap-thu-hoi-dang-ky-bien-so-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo Văn bản pháp quy Bộ Công an Thông tư
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-toan-bo-hoac-mot-phan-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-cong-an-thoi-diem-het-hieu-luc-tinh-den-ngay-31122022 Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
quyet-dinh-so-430qd-bca-ngay-26012023-cua-bo-truong-bo-cong-an-phe-duyet-danh-muc-dich-vu-cong-truc-tuyen-toan-trinh-mot-phan-cung-cap-tren-cong-dich-vu-cong-bo-cong-an Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-trong-linh-vuc-dinh-danh-va-xac-thuc-dien-tu-thuoc-tham-quyen-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
thong-tu-642017tt-bca-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-152014tt-bca-ngay-0442014 Văn bản pháp quy Bộ Công an Thông tư
luat-dac-xa Văn bản pháp quy Bộ Công an Luật
quy-dinh-ve-quy-tac-ung-xu-cua-cong-an-nhan-dan Văn bản pháp quy Bộ Công an Thông tư
ket-luan-cua-bo-truong-bca-va-bo-truong-btp-ve-cong-tac-phoi-hop-nam-2017-va-nhung-nam-tiep-theo Văn bản pháp quy Bộ Công an Thông báo
bai-bo-thong-tu-lien-tich-so-052009ttlt-bca-bng-ngay-12-thang-5-nam-2009-cua-bo-cong-an-va-bo-ngoai-giao-huong-dan-thu-tuc-giai-quyet-cho-cong-dan-viet-nam-dinh-cu-o-nuoc-ngoai-dang-ky-thuong-tru-tai-viet-nam Văn bản pháp quy Bộ Công an Thông tư
quy-dinh-ve-phoi-hop-cong-tac-bao-ve-an-ninh-quoc-gia-va-bao-dam-trat-tu-an-toan-xa-hoi-trong-linh-vuc-tai-chinh Văn bản pháp quy Bộ Công an Thông tư
quy-dinh-ve-bieu-mau-su-dung-trong-dang-ky-quan-ly-cu-tru Văn bản pháp quy Bộ Công an Thông tư
quy-dinh-ve-dang-ky-xe Văn bản pháp quy Bộ Công an Thông tư
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-lien-tich-so-082009ttltbca-bng-huong-dan-viec-cap-ho-chieu-pho-thong-va-giay-thong-hanh-cho-cong-dan-viet-nam-o-nuoc-ngoai Văn bản pháp quy Bộ Công an Thông tư
huong-dan-trinh-tu-thu-tuc-thu-nop-quan-ly-tien-giay-to-cua-nguoi-phai-thi-hanh-an-dan-su-va-tra-tien-giay-to-cho-nguoi-duoc-thi-hanh-an-dan-su-la-pham-nhan Văn bản pháp quy Bộ Công an Thông tư
huong-dan-cap-giay-thong-hanh-bien-gioi-cho-cong-dan-viet-nam-sang-lao-va-giay-phep-den-cac-tinh-thanh-pho-cua-viet-nam-cho-cong-dan-lao Văn bản pháp quy Bộ Công an Thông tư
huong-dan-viec-cap-giay-thong-hanh-bien-gioi-viet-nam-campuchia-cho-can-bo-vien-chuc-cong-nhan-viet-nam-sang-campuchia Văn bản pháp quy Bộ Công an Thông tư
huong-dan-viec-cap-giay-thong-hanh-nhap-xuat-canh-cho-cong-dan-viet-nam-sang-cac-tinh-thanh-pho-bien-gioi-cua-trung-quoc-tiep-giap-viet-nam Văn bản pháp quy Bộ Công an Thông tư
huong-dan-cap-giay-phep-xuat-nhap-canh-cho-nguoi-nuoc-ngoai-thuong-tru-tai-viet-nam-khong-co-ho-chieu Văn bản pháp quy Bộ Công an Thông tư
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-duoc-sua-doi-bo-sung-va-bi-bai-bo-trong-linh-vuc-phong-chay-chua-chay-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
ke-hoach-to-chuc-tuyen-truyen-pho-bien-tap-huan-ky-nang-nghiep-vu-phap-luat-ve-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-trong-cong-an-nhan-dan-nam-2024 Văn bản pháp quy Bộ Công an Kế hoạch
ke-hoach-to-chuc-tuyen-truyen-pho-bien-tap-huan-ky-nang-nghiep-vu-phap-luat-ve-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-trong-cong-an-nhan-dan-nam-2024 Văn bản pháp quy Bộ Công an Kế hoạch
ke-hoach-to-chuc-tuyen-truyen-pho-bien-tap-huan-ky-nang-nghiep-vu-phap-luat-ve-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-trong-cong-an-nhan-dan-nam-2024 Văn bản pháp quy Bộ Công an Kế hoạch