Thứ Tư, 28/02/2024
Cơ quan ban hành: Công an tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-so-2718qd-cat-pv01-ngay-1492023-cua-giam-doc-cong-an-tinh-ve-quyet-dinh-cong-bo-lai-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015-trong-cong-an-tinh-ninh-binh Văn bản pháp quy Công an tỉnh Ninh Bình Quyết định
quyet-dinh-so-2523qd-cat-pv01-ngay-2582023-cua-giam-doc-cong-an-tinh-phe-duyet-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-cat-giam-thoi-gian-giai-quyet-thuoc-tham-quyen-cua-cong-an-tinh-ninh-binh Văn bản pháp quy Công an tỉnh Ninh Bình Quyết định
quyet-dinh-so-5625qd-bca-ngay-1582023-cua-bo-truong-bo-cong-an-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-huy-bo-bai-bo-trong-cac-linh-vuc-quan-ly-nganh-nghe-dau-tu-kinh-doanh-co-dieu-kien-ve-an-ninh-trat-tu-quan-ly-con-dau-quan-ly-su-dung-phao-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Công an tỉnh Ninh Bình Quyết định