Thứ Tư, 17/04/2024

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND (18/4/1946 - 18/4/2024)

Loại văn bản: Kế hoạch
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-quyet-dinh-so-407qd-ttg-ngay-30-thang-3-nam-2022-cua-thu-tuong-chinh-phu-phe-duyet-de-an-to-chuc-truyen-thong-chinh-sach-co-tac-dong-lon-den-xa-hoi-trong-qua-trinh-xay-dung-van-ban-quy-pham-phap-luat-giai-doan-2022-2027-trong-cong-an-nhan-dan Văn bản pháp quy Bộ Công an Kế hoạch