Chủ Nhật, 21/07/2024

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2024) và 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2024)

Loại văn bản: Quyết định
quyet-dinh-ban-hanh-danh-muc-san-pham-hang-hoa-co-kha-nang-gay-mat-an-toan-thuoc-trach-nhiem-quan-ly-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
cong-khai-02-nhom-thu-tuc-hanh-chinh-lien-thong-dien-tu-dang-ky-khai-sinh-dang-ky-thuong-tru-cap-the-bao-hiem-y-te-cho-tre-em-duoi-6-tuoi-dang-ky-khai-tu-xoa-dang-ky-thuong-tru-giai-quyet-mai-tang-phi-tu-tuat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản pháp quy Công an tỉnh Ninh Bình Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-02-nhom-thu-tuc-hanh-chinh-lien-thong-dien-tu-dang-ky-khai-sinh-dang-ky-thuong-tru-cap-the-bao-hiem-y-te-cho-tre-em-duoi-6-tuoi-dang-ky-khai-tu-xoa-dang-ky-thuong-tru-giai-quyet-mai-tang-phi-tu-tuat Văn bản pháp quy Liên ngành Quyết định
quyet-dinh-so-1403qd-cat-pv01-ngay-0662024-cua-giam-doc-cong-an-tinh-ve-viec-cong-khai-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-duoc-sua-doi-bo-sung-va-bi-bai-bo-trong-linh-vuc-phong-chay-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-ho-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-cong-an-tinh-ninh-binh Văn bản pháp quy Công an tỉnh Ninh Bình Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-duoc-sua-doi-bo-sung-va-bi-bai-bo-trong-linh-vuc-phong-chay-chua-chay-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
quyet-dinh-so-539qd-cat-tm-ngay-1332024-cua-giam-doc-cong-an-tinh-ve-viec-cong-khai-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi-bo-sung-va-bi-bai-bo-trong-linh-vuc-dang-ky-quan-ly-cu-tru-va-linh-vuc-dang-ky-quan-ly-xuat-nhap-canh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-cong-an-tinh-ninh-binh Văn bản pháp quy Công an tỉnh Ninh Bình Quyết định
quyet-dinh-so-513qd-cat-tm-ngay-1132024-cua-giam-doc-cong-an-tinh-ve-viec-cong-khai-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-dang-ky-quan-ly-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-cong-an-tinh-ninh-binh Văn bản pháp quy Công an tỉnh Ninh Bình Quyết định
quyet-dinh-so-458qd-cat-pv01-ngay-0632024-cua-giam-doc-cong-an-tinh-ve-viec-cong-khai-thu-tuc-han Văn bản pháp quy Công an tỉnh Ninh Bình Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-thay-the-trong-linh-vuc-chinh-sach-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-dang-ky-quan-ly-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
quyet-dinh-so-2718qd-cat-pv01-ngay-1492023-cua-giam-doc-cong-an-tinh-ve-quyet-dinh-cong-bo-lai-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015-trong-cong-an-tinh-ninh-binh Văn bản pháp quy Công an tỉnh Ninh Bình Quyết định
quyet-dinh-so-2523qd-cat-pv01-ngay-2582023-cua-giam-doc-cong-an-tinh-phe-duyet-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-cat-giam-thoi-gian-giai-quyet-thuoc-tham-quyen-cua-cong-an-tinh-ninh-binh Văn bản pháp quy Công an tỉnh Ninh Bình Quyết định
quyet-dinh-so-5625qd-bca-ngay-1582023-cua-bo-truong-bo-cong-an-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-huy-bo-bai-bo-trong-cac-linh-vuc-quan-ly-nganh-nghe-dau-tu-kinh-doanh-co-dieu-kien-ve-an-ninh-trat-tu-quan-ly-con-dau-quan-ly-su-dung-phao-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Công an tỉnh Ninh Bình Quyết định
quyet-dinh-so-5568qd-bca-ngay-1582023-cua-bo-truong-bo-cong-an-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-va-bai-bo-trong-linh-vuc-quan-ly-xuat-nhap-canh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
quyet-dinh-so-4999qd-bca-v03-ngay-1772023-cua-bo-truong-bo-cong-an-ve-viec-ban-hanh-chi-tiet-hang-hoa-thuoc-dien-quan-ly-va-kiem-tra-chuyen-nganh-kem-theo-ma-so-hs-doi-voi-vu-khi-the-thao-cong-cu-ho-tro Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
quyet-dinh-so-4977qd-bca-v03-ngay-1472023-cua-bo-truong-bo-cong-an-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-va-duoc-thay-the-trong-linh-vuc-quan-ly-xuat-nhap-canh-thuoc-tham-quyen-quan-ly-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
quyet-dinh-so-4038qd-bca-v03-ngay-0372023-cua-bo-truong-bo-cong-an-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-noi-bo-trong-he-thong-hanh-chinh-nha-nuoc-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-noi-bo-trong-he-thong-hanh-chinh-nha-nuoc-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-tiep-nhan-ho-so-va-tra-ket-qua-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-qua-dich-vu-buu-chinh-cong-ich-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-cac-so-ban-nganh-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản pháp quy UBND tỉnh Ninh Bình Quyết định
quyet-dinh-so-4088qd-bca-v03-ngay-1362023-cua-bo-truong-bo-cong-an-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-dang-ky-quan-ly-cu-tru-thuoc-tham-quyen-quan-ly-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
phe-duyet-phuong-an-cat-gian-don-gian-hoa-quy-dinh-lien-quan-den-hoat-dong-kinh-doanh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Thủ tướng Chính phủ Quyết định
quyet-dinh-ban-hanh-bo-chi-so-danh-gia-do-luong-muc-do-truong-thanh-chuyen-doi-so-bao-chi Văn bản pháp quy Bộ Thông tin và Truyền Thông Quyết định
quyet-dinh-so-3733qd-bca-ngay-3152023-cua-bo-truong-bo-cong-an-ban-hanh-quy-trinh-xac-minh-noi-bo-doi-voi-cac-thu-tuc-hanh-chinh-trong-linh-vuc-quan-ly-xuat-nhap-canh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
quye-t-di-nh-quy-di-nh-ve-tri-nh-tu-thu-tu-c-tha-m-quye-n-ca-p-va-qua-n-ly-the-di-la-i-doanh-nhan-apec Văn bản pháp quy Thủ tướng Chính phủ Quyết định
quyet-dinh-ban-hanh-ke-hoach-hop-nhat-van-ban-quy-pham-phap-luat-trong-cong-an-nhan-dan-nam-2023 Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-toan-bo-hoac-mot-phan-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-cong-an-thoi-diem-het-hieu-luc-tinh-den-ngay-31122022 Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
quyet-dinh-so-430qd-bca-ngay-26012023-cua-bo-truong-bo-cong-an-phe-duyet-danh-muc-dich-vu-cong-truc-tuyen-toan-trinh-mot-phan-cung-cap-tren-cong-dich-vu-cong-bo-cong-an Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-trong-linh-vuc-dinh-danh-va-xac-thuc-dien-tu-thuoc-tham-quyen-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
quyet-dinh-so-766qd-ttg-ngay-2362022-cua-thu-tuong-chinh-phu-phe-duyet-bo-chi-so-chi-dao-dieu-hanh-va-danh-gia-chat-luong-phuc-vu-nguoi-dan-doanh-nghiep-trong-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-dich-vu-cong-theo-thoi-gian-thuc-tren-moi-truong-dien-tu Văn bản pháp quy Thủ tướng Chính phủ Quyết định
ve-viec-don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-giay-to-cong-dan-lien-quan-den-quan-ly-dan-cu-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Chính phủ Quyết định
ban-hanh-quy-dinh-ve-he-thong-phuong-an-ung-cuu-khan-cap-bao-dam-an-toan-thong-tin-mang-quoc-gia Văn bản pháp quy Thủ tướng Chính phủ Quyết định
ban-hanh-quy-che-hoat-dong-thong-tin-co-so Văn bản pháp quy Thủ tướng Chính phủ Quyết định
cong-khai-02-nhom-thu-tuc-hanh-chinh-lien-thong-dien-tu-dang-ky-khai-sinh-dang-ky-thuong-tru-cap-the-bao-hiem-y-te-cho-tre-em-duoi-6-tuoi-dang-ky-khai-tu-xoa-dang-ky-thuong-tru-giai-quyet-mai-tang-phi-tu-tuat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản pháp quy Công an tỉnh Ninh Bình Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-duoc-sua-doi-bo-sung-va-bi-bai-bo-trong-linh-vuc-phong-chay-chua-chay-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-cong-an Văn bản pháp quy Bộ Công an Quyết định
quyet-dinh-so-1403qd-cat-pv01-cua-giam-doc-cong-an-tinh-ve-viec-cong-khai-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-duoc-sua-doi-bo-sung-va-bi-bai-bo-trong-l Văn bản pháp quy Công an tỉnh Ninh Bình Quyết định