Thứ Tư, 17/07/2024

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2024) và 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2024)

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ 17/4 – 22/4/2023

Thứ Hai, 24/04/2023

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an; Phát huy mạnh mẽ vai trò của vốn trí thức, kinh nghiệm được lưu trữ, trao truyền qua những trang sách; Tập trung phát huy vai trò “đầu tàu” trong hướng dẫn, chỉ đạo hệ lực lượng trong công tác bảo đảm an ninh nội địa; Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… là những chỉ đạo nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ 17/4 – 22/4/2023.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an

Để nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, khoa học, dự báo chiến lược; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ công tác công an, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 173/KH-BCA của Bộ; trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này. Cần xác định việc phát huy vai trò công tác nghiên cứu lý luận, khoa học, dự báo chiến lược, đẩy mạnh ứng dụng KH&CN là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ thường xuyên, là giải pháp quan trọng, chiến lược không thể thiếu để nâng cao hiệu lực, hiệu quả các mặt công tác công an, nhất là trong xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị triển khai Kế hoạch của Bộ Công an thực hiện giải pháp trọng tâm, đột phá về nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, khoa học, dự báo chiến lược; đẩy mạnh ứng dụng KH&CN phục vụ công tác công an (ngày 18/4/2023).

Bộ trưởng cũng chỉ rõ, Công an các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, chú trọng xây dựng các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng chuyên trách mạnh; xây dựng nền công nghiệp an ninh tự chủ, có năng lực tiếp nhận, chuyển giao, sản xuất các sản phẩm từ nghiên cứu khoa học, công nghệ phục vụ công tác công an. Phối hợp với các ban, bộ, ngành địa phương và phát huy hiệu quả của hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ, nhân lực KHCN, phục vụ sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước… (xem thêm).

Phát huy vai trò “đầu tàu” trong hướng dẫn, chỉ đạo hệ lực lượng trong công tác bảo đảm an ninh nội địa

Tại buổi gặp mặt các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh nội địa nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (18/4/1946 – 18/4/2023), Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Cục An ninh nội địa cần quán triệt, cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào công tác bảo đảm an ninh nội địa; bảo đảm an ninh nội địa từ xa, từ sớm, sẵn sàng các phương án giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân.

Tập trung phát huy hơn nữa vai trò “đầu tàu” trong hướng dẫn, chỉ đạo hệ lực lượng trong công tác bảo đảm an ninh nội địa; xác định rõ mục tiêu công tác, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động, khủng bố, giữ vững an ninh tôn giáo, dân tộc, an ninh xã hội, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, biểu tình, bạo loạn, phá hoại, khủng bố, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ Xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa và lợi ích quốc gia – dân tộc, giữ môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, an ninh con người, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Lực lượng An ninh nội địa cần nắm chắc, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp, quyết sách về bảo đảm an ninh quốc gia, đối ngoại của đất nước; đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, kiên quyết không để xảy ra khủng bố. Đồng thời, giữ vững thế chủ động chiến lược, giữ vững “thế trận lòng dân”, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Quyết tâm, nỗ lực phấn đấu xây dựng lực lượng An ninh nội địa thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2025. (xem thêm).

Phát huy mạnh mẽ vai trò của vốn trí thức, kinh nghiệm được lưu trữ, trao truyền qua những trang sách

Phát biểu tại Lễ Phát động phong trào đọc sách với chủ đề “Sách: Nhận thức – Đổi mới – Sáng tạo; Công an nhân dân (CAND): Bản lĩnh – Nhân văn – Vì nhân dân phục vụ” và tổng kết 05 năm thực hiện Kế hoạch và 03 năm triển khai Chỉ thị về công tác thư viện và phát triển văn hóa đọc trong CAND, lãnh đạo Bộ Công an nhấn mạnh: “Xây dựng, phát triển văn hóa đọc là chủ trương, chính sách lớn, có ý nghĩa chiến lược của Đảng, Nhà nước trong mọi thời kỳ nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của vốn trí thức, kinh nghiệm được lưu trữ, trao truyền qua những trang sách trong việc nâng cao trình độ văn hóa, khả năng sáng tạo, sự thích ứng của con người trước sự phát triển nhanh của xã hội hiện đại và giúp mỗi người có cuộc sống trí tuệ, đẹp đẽ, ý nghĩa, hạnh phúc hơn”.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Lễ Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc (ngày 18/4/2023).

Để xây dựng phong trào đọc sách trong CAND lâu dài, bền vững, lãnh đạo Bộ yêu cầu cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch, đầu tư nguồn lực cho văn hóa, trong đó có phát triển văn hóa đọc, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi đơn vị trong tiếp tục triển khai Đề cương văn hóa Việt Nam, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Quyết định số 1862/QĐ-TTg, ngày 04/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Các đơn vị báo chí, xuất bản, thư viện, phòng đọc trong CAND phải đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các tài liệu, ấn phẩm phát hành; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá công tác thư viện trong kỷ nguyên số dưới mọi hình thức truyền thống và hiện đại. Kết hợp với các tổ chức quần chúng, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, công đoàn các cấp trong CAND tổ chức các câu lạc bộ sách, tọa đàm giới thiệu sách, tạo nên những hiệu ứng sâu rộng về sách trong cán bộ, chiến sĩ… (xem thêm).

Các cấp ủy đảng, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương và mỗi cán bộ, đảng viên trong CAND cần xác định rõ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn liền với việc thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, xuyên suốt phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, sâu sắc trong suốt nhiệm kỳ và trong thời gian tiếp theo

Đó là chỉ đạo của đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Công an nhân dân với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tổng kết Hội thảo.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ, các Nghị quyết của Đảng ủy CATW, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế (xem thêm).

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Cổng TTĐT Bộ Công an
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3149296

Trực tuyến: 126

Hôm nay: 5398