Chủ Nhật, 16/06/2024

Chỉ đạo điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ 25/12 đến 30/12/2023

Thứ Ba, 02/01/2024

“Tăng tốc” trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ là “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng; Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những địa bàn phức tạp; Tập trung cao độ nguồn lực, triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án trọng điểm quản lý xuất nhập cảnh; Phát huy vai trò “Tư lệnh”, nòng cốt trong đấu tranh với tội phạm ma tuý… là những chỉ đạo điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần qua từ 25/12 đến 30/12/2023.

 

“Tăng tốc” trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79.


Đến dự và phát biểu tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Năm 2024 là năm “tăng tốc”, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lực lượng CAND tiếp tục giữ gìn truyền thống vẻ vang, anh hùng, “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã căn dặn; đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm lực lượng CAND cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới.

Quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu: toàn lực lượng CAND phải chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu các giải pháp chiến lược giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ về mặt chiến lược. Thực hiện nhất quán đường lối bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia, “an ninh chủ động”, “an ninh toàn diện, phát triển”. Chủ động nhận diện, phân tích, đánh giá đúng tình hình tội phạm; quyết liệt thực hiện các giải pháp căn cơ và kéo giảm tội phạm bền vững, từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về ANTT. Quyết liệt triển khai đồng bộ, khoa học, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác công an.
 
Đồng thời Bộ trưởng phát động Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2024; kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng CAND nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết nhất trí, nỗ lực, cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, với khẩu hiệu hành động: “Xây dựng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…… (xem thêm)

Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công tác đảng năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 trong Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu: Các cấp ủy rà soát lại các mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ mình. Chủ động phối hợp tốt với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý thật nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tích cực chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng… (xem thêm)

Xây dựng đội ngũ cán bộ là “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng

Bộ trưởng Tô Lâm và lãnh đạo các đơn vị dự Hội nghị triển khai công tác năm Cục Tổ chức cán bộ.


Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác trong năm 2024, lãnh đạo Bộ đề nghị, Cục Tổ chức cán bộ cần thống nhất cao về mặt nhận thức công tác cán bộ là công tác của Đảng, là công tác con người, xây dựng đội ngũ cán bộ là “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng. Đây là công việc khó khăn, đòi hỏi phải thực hiện khách quan, đúng quy trình, quy định nhưng cũng hết sức “thấu tình đạt lý” và nhân văn. 

Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ chủ trương, quyết sách chiến lược về xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, Cục Tổ chức cán bộ cần làm tốt công tác phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt là trong công tác cán bộ. Bên cạnh đó, tích cực chuẩn bị các điều kiện hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 - 19/8/2025)... (xem thêm)

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những địa bàn phức tạp

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ dự Hội nghị triển khai công tác năm của Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.


Chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 của Cơ quan Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), lãnh đạo Bộ yêu cầu Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW tiếp tục tập trung quán triệt thực hiện nghiêm túc các nội dung, văn kiện của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79 (nhất là phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và kết luận chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng); bám sát Nghị quyết của Đảng ủy CATW về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND; Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác công an năm 2024 để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, xây dựng đảng bộ, xây dựng Cơ quan thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ theo tinh thần Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những địa bàn phức tạp, nhạy cảm, dễ xảy ra vi phạm; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực… (xem thêm)

Tập trung cao độ nguồn lực, triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án trọng điểm quản lý xuất nhập cảnh

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 của Cục Quản lý xuất nhập cảnh.


Nhấn mạnh công tác quản lý xuất nhập cảnh đứng trước đòi hỏi cấp bách tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, vừa tạo thuận lợi tối đa, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế, vừa tăng cường quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, lãnh đạo Bộ đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh rà soát, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng lực lượng xuất nhập cảnh thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tạo nền tảng vững chắc bảo đảm đạt mục tiêu năm 2025 hiện đại theo đúng Nghị quyết Đại hội XIII.

Tập trung cao độ nguồn lực, triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án trọng điểm; rà soát, đánh giá, khắc phục triệt để những bất cập, hoàn thành triển khai bảo đảm chất lượng 40 dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm cao nhất sự hài lòng của người dân. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép; phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh từ cơ sở… (xem thêm)

Lực lượng hình sự cả nước cần tập trung làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và các đại biểu dự Hội nghị triển khai công tác năm của Cục Cảnh sát hình sự.


Bày tỏ đồng tình với phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Cục Cảnh sát hình sự nói riêng và lực lượng Cảnh sát hình sự toàn quốc nói chung, lãnh đạo Bộ nhấn mạnh, tình hình tội phạm thời gian tới dự báo có nhiều diễn biến phức tạp, vi phạm pháp luật có nguy cơ tăng, do đó đề nghị lực lượng hình sự cả nước cần tập trung làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội. Đổi mới công tác tuyên truyền; chủ động nhận diện tội phạm; nắm chắc, dự báo đúng tình hình tội phạm hình sự từ sớm, từ cơ sở; kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp, nổi lên về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, gắn kết quả công tác nghiệp vụ cơ bản với kết quả khởi tố, điều tra, xử lý tội phạm…

Bên cạnh đó, Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục phát huy công tác xây dựng lực lượng, hậu cần, quán triệt và thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; đồng thời nêu rõ mục tiêu, yêu cầu về xây dựng lực lượng Cảnh sát hình sự phải giỏi về pháp luật, nghiệp vụ, sống văn hóa, giỏi về công nghệ thông tin… (xem thêm)

Phát huy vai trò “Tư lệnh”, nòng cốt trong đấu tranh với tội phạm ma tuý

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác năm của Cục Cảnh sát ma túy.


Trước diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm ma túy, số lượng ma tuý sản xuất sẽ tiếp tục tăng, số người nghiện ngoài xã hội rất lớn, áp lực từ tội phạm ma tuý trong khu vực luôn thường trực, lãnh đạo Bộ đề nghị toàn lực lượng tiếp tục tập trung thực hiện 03 nhóm: phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ và áp dụng tố tụng trong đấu tranh với tội phạm ma tuý. Trong đó phòng ngừa xã hội cần được coi trọng, bởi “mỗi người nghiện là nguy cơ vụ án về ma tuý, trật tự xã hội, mỗi người ngáo đá là nguy cơ 01 vụ trọng án. Làm tốt công tác cai nghiện và quản lý người nghiện sẽ góp phần giảm tội phạm”; lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cần có sự chủ động trong nhận diện về “điểm”, “tụ điểm” ma túy trên không gian mạng... (xem thêm)

"Tiên phong, gương mẫu, đi đầu” trong tổ chức thực hiện Đề án 06 và chuyển đổi số

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và các đại biểu dự Hội nghị công tác năm của Công an tỉnh Phú Thọ.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác năm của Công an tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo Bộ đề nghị Công an tỉnh Phú Thọ cần tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tổ chức đấu tranh, trấn áp tội phạm theo tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, đặc biệt là tội phạm trên không gian mạng. Làm tốt vai trò tham mưu với cấp, chính quyền địa phương và vai trò “tiên phong, gương mẫu, đi đầu” trong tổ chức thực hiện Đề án 06 và chuyển đổi số. Thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác hồ sơ nghiệp vụ theo hướng bài bản, nền nếp, thực chất và hiệu quả; tập trung chuyển đổi phương thức quản lý thủ công sang quản lý dữ liệu điện tử.

Nâng cao chất lượng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn liền với các phong trào thi đua, phục vụ nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tiếp tục quan tâm đến lực lượng Công an xã, phường, thị trấn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chủ trương xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị kết hợp xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; xây dựng tập thể Công an tỉnh luôn luôn đoàn kết, thống nhất, tập trung dân chủ, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao… (xem thêm)

Ưu tiên hỗ trợ, bổ sung nguồn kinh phí, phương tiện phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác hậu cần, kỹ thuật.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác hậu cần, kỹ thuật (HCKT), lãnh đạo Bộ yêu cầu cần hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, định mức trong lĩnh vực HCKT, quản lý chặt chẽ công tác đầu tư xây dựng, đấu thầu mua sắm, quản lý chất lượng công trình xây dựng, cấp phát trang thiết bị phục vụ chiến đấu. Tập trung thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BCA ngày 21/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện dự toán và điều hành ngân sách nhà nước năm 2024 trong CAND; Kế hoạch của Bộ Công an về thực hiện Chỉ thị số 08; tăng cường phân cấp, uỷ quyền cho Công an các đơn vị, địa phương trong thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Công an các địa phương chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo ưu tiên hỗ trợ, bổ sung nguồn kinh phí, phương tiện, trang thiết bị và giao quản lý đất, tài sản gắn liền trên đất phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự… Tăng cường phối hợp với các ban, sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, rút ngắn thời gian hoàn thiện hồ sơ triển khai các dự án và thanh quyết toán các dự án đã hoàn thành (xem thêm)

Đổi mới toàn diện về công tác huấn luyện lực lượng Cảnh sát cơ động

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và các đại biểu dự Hội nghị.


Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ), lãnh đạo Bộ yêu cầu, lực lượng CSCĐ cần tập trung chỉ đạo làm tốt công tác huấn luyện không chỉ lực lượng CSCĐ chính quy mà cả lực lượng dự bị chiến đấu thuộc Công an các địa phương, các học viện, trường Công an nhân dân. Đổi mới toàn diện về nội dung, chương trình, thời gian, phương pháp tổ chức huấn luyện để công tác huấn luyện đi vào thực chất, sát với yêu cầu thực tế chiến đấu, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nhất là công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, dự báo từ sớm, từ xa để xây dựng các phương án sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Đồng thời, đẩy nhanh quyết liệt tiến độ thực hiện các dự án theo đúng lộ trình, phục vụ mục tiêu hiện đại hóa lực lượng CSCĐ đến năm 2025… (xem thêm)

Cổng TTĐT Bộ Công an
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2982705

Trực tuyến: 40

Hôm nay: 1624