Thứ Hai, 11/12/2023

Công an tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, giai đoạn 2018 – 2023

Thứ Năm, 28/09/2023

Chiều ngày 28/9/2023, Công an tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, giai đoạn 2018 - 2023. Dự và đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Đại tá Đặng Trọng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Dương Đức Khanh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh.

Cùng dự hội nghị có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh; đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo các đơn vị của Liên đoàn lao động tỉnh, Liên đoàn lao động các huyện, thành phố…

Quang cảnh hội nghị

5 năm qua, thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Việt Nam trong công tác phối hợp bảo đảm ANTT và phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an - Liên đoàn lao động tỉnh đã tập trung làm tốt công tác phổ biến, quán triệt các nội dung theo Chương trình phối hợp, đồng thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT đối với công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn.

Đã chủ động làm tốt công tác phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của cấp trên về công tác bảo đảm ANTT và phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tới các cơ quan, đơn vị, các khu, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp, công nhân, viên chức, người lao động…để nâng cao nhận thức, hiểu biết, tự giác chấp hành.

Bên cạnh đó, chú trọng phối hợp thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các hành vi vi phạm để công nhân, viên chức, người lao động nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh…

Tích cực xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đang phát huy hiệu quả trên địa bàn trong đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động; tiêu biểu như mô hình “Cụm an toàn về ANTT giữa các doanh nghiệp và các xã giáp ranh”, “Tự quản trong sản xuất kinh doanh”, “Tổ công nhân tự quản về ANTT”… thông qua các mô hình tạo nên mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương và doanh nghiệp trong công tác đảm bảo ANTT….

Đồng chí Dương Đức Khanh, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh phát biểu tại hội nghị

Thông qua công tác phối hợp bảo đảm ANTT và phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất và tham gia giữ gìn ANTT… đã góp phần bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất-kinh doanh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp..

Một số ý kiến phát biểu tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm trong thực hiện phong trào, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác phối hợp trong thời gian tới. 

Đồng chí Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh, thay mặt lãnh đạo 2 ngành đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tích, kết quả trong công tác phối hợp giữa 2 lực lượng, những kết quả đó đã góp phần quan trọng bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất-kinh doanh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; đồng thời cũng đã thúc đẩy nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm ANTT và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong công nhân, viên chức, người lao động được ghi nhận, biểu dương…

Trong bối cảnh, tình hình và nhiệm vụ thực tiễn đang đặt ra, thay mặt lãnh đạo 2 ngành, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các đơn vị trong lực lượng Công an toàn tỉnh và Công đoàn các cấp tiếp tục bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Công an, Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh… để tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ… 

Tiếp tục phối hợp phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong công nhân, viên chức, người lao động phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự"; thực hiện tốt việc đánh giá, xếp loại phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ hằng năm, qua đó tập trung đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại các địa bàn chưa phát triển mạnh... Thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, các trang mạng xã hội như zalo, facebook... trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên, người lao động trong tác đảm bảo ANTT; củng cố, duy trì, xây dựng và nhân rộng mô hình, diễn hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng "Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở". Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động "Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ”; gắn phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác của Đảng và Nhà nước và của các cơ quan, doanh nghiệp. Quan tâm củng cố, xây dựng lực lượng Công an, Liên đoàn Lao động các cấp; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chính trị, kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, kỹ năng thực hiện công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với lực lượng nòng cốt làm công tác xây dựng phong trảo toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở.

Tăng cường công tác kiểm tra, giao ban định kỳ, kịp thời phát huy mặt tích cực, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế; chú ý làm tốt công tác sơ, tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ để đề xuất các cấp khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để cổ vũ, động viên phong trào…

Tại hội nghị, 10 tập thể, 11 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2018-2023; 2 tập thể, 3 cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, giai đoạn 2018 - 2023.

Đồng chí Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2018-2023

Đồng chí Dương Đức Khanh, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác phối hợp tuyên truyền và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, giai đoạn 2018 – 2023

Đức Thắng

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 1807075

Trực tuyến: 34

Hôm nay: 1690