Thứ Tư, 19/06/2024

Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Thứ Ba, 19/12/2023

Sáng ngày 19/12/2023, tại thủ đô Hà Nội, Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến từ hội trường Bộ Công an đến hội trường Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Ninh Bình có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh; các đồng chí trong Ban Chấp hành các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh và đảng viên một số đảng bộ, chi bộ thuộc khối Tham mưu, xây dựng lực lượng, hậu cần Công an tỉnh.

Trước đó, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí báo cáo viên cũng đã tham dự hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức tại điểm cầu Tỉnh ủy Ninh Bình.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Ninh Bình

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Ninh Bình

Tại hội nghị, đồng chí Đại tá Mai Xuân Thảo, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đã quán triệt Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kinh tế - xã hội năm 2023 - 2024; Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và dự thảo Chương trình hành động của Đảng uỷ Công an Trung ương.

Theo đó, để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc cần tiếp tục phát huy truyền thống, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; góp phần thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng XHCN.

Nghị quyết đã đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó, nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, hệ thống chính trị và nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của việc phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; hoàn thiện chủ trương, chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, tăng cường đoàn kết trong Đảng, giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc...

Đồng chí Thiếu tướng Trần Thị Bé Nhân, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ đã quán triệt Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới và dự thảo Chương trình hành động của Đảng uỷ Công an Trung ương.

Theo đó, Trung ương đã xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là xây dựng hệ thống chính sách xã hội theo hướng bền vững, tiến bộ và công bằng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững; tạo cơ hội cho nhân dân, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, đặc biệt là về y tế, giáo dục, nhà ở, thông tin. Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hội nhập quốc tế gắn với việc làm bền vững; nâng cao chất lượng quản lý, phát triển xã hội gắn với bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Nghị quyết đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của chính sách xã hội; nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước về chính sách xã hội; thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; phát triển thị trường lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm bền vững cho người lao động; xây dựng hệ thống an sinh xã hội bảo đảm định hướng XHCN, không để ai bị bỏ lại phía sau...

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Đại tá Lê Minh Thảo, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ quán triệt Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới và dự thảo Chương trình hành động của Đảng uỷ Công an Trung ương.

Nghị quyết nhấn mạnh quan điểm xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện là đầu tư cho xây dựng, bồi đắp "nguyên khí quốc gia" và phát triển bền vững; là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và xã hội. Chú trọng phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam cả trong và ngoài nước, có cơ chế, chính sách đột phá thu hút, trọng dụng trí thức, đặc biệt là trí thức tinh hoa, chuyên gia đầu ngành và nhân tài của đất nước; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lớp trí thức trẻ, kế cận. Tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng, học thuật, thực hành dân chủ trong hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của trí thức vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; tạo môi trường, điều kiện và động lực để phát huy vai trò, sự cống hiến đặc biệt quan trọng của đội ngũ trí thức.

Ban Chấp hành Trung ương đã đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức, trọng dụng nhân tài; tăng cường công tácquản lý nhà nước, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách đối với đội ngũ trí thức; tăng cường nguồn lực xây dựng đội ngũ trí thức chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động các hội trí thức trong xã hội…/.

Đỗ Hùng

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2997177

Trực tuyến: 62

Hôm nay: 1274