Thứ Ba, 18/06/2024

Đồng chí Đại tá Đặng Trọng Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh dự hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024 tại phòng Tham mưu; phòng Hồ sơ nghiệp vụ và phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Thứ Sáu, 12/01/2024

Ngày 12/1/2024, Phòng Tham mưu, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024, đồng chí Đại tá Đặng Trọng Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo các hội nghị.

* Năm 2023, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, cấp uỷ, lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh đã chủ động xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch để tham mưu cho Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo có hiệu quả các mặt công tác, chiến đấu, XDLL của Công an tỉnh. Nổi bật là: Đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, dự báo tình hình để tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến ANTT, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Một số hình ảnh tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024 của phòng Tham mưu

Đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các mặt công tác Công an và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại các đơn vị Công an trong tỉnh và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Năm 2023, đã tham mưu và trực tiếp ban hành hơn 2.000 văn bản chỉ đạo toàn diện các mặt công tác bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng lực lượng CAND… 

Đã tham mưu cho Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an ban hành và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Chương trình công tác, các nghị quyết, kế hoạch chuyên đề trên các lĩnh vực công tác: An ninh, Cảnh sát, phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, công tác XDLL, pháp chế, cải cách hành chính, khoa học công nghệ, viễn thông cơ yếu…

Đồng chí Đại tá Đặng Trọng Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ,
Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bên cạnh công tác chuyên môn, cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm, chú trọng thực hiện công tác xây dựng chi bộ, đơn vị trong sạch, vững mạnh, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đảng viên, CBCS; tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, những tồn tại, hạn chế. Phát động và thực hiện có hiệu quả các đợt thi đua thường xuyên và thi đua đặc biệt do Giám đốc Công an tỉnh phát động, tạo động lực, khí thế sôi nổi, thúc đẩy đảng viên, CBCS ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, năm 2023, Phòng Tham mưu Công an tỉnh được tặng 2 Bằng khen, 5 Giấy khen; 21 cá nhân được các cấp khen thưởng…

* Năm 2023, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, của Cục nghiệp vụ Bộ Công an, cấp uỷ, lãnh đạo Phòng Hồ sơ nghiệp vụ đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chương trình công tác đã đề ra, CBCS không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ. Chất lượng công tác hồ sơ nghiệp vụ ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và quản lý nhà nước về ANTT.

Một số hình ảnh tại buổi tổng kết công tác năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024
của đơn vị Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Công an tỉnh

Đơn vị đã chủ động tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định công tác hồ sơ nghiệp vụ CAND. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn về công tác hồ sơ nghiệp vụ được chú trọng, đổi mới và duy trì thường xuyên. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng, hiệu quả các mặt công tác hồ sơ nghiệp vụ, nhất là đã chỉ đạo quyết liệt việc số hoá hồ sơ, tài liệu nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, tiến độ đề ra. Đã tiếp nhận, giải quyết gần 100.000 yêu cầu của các đơn vị, qua đó góp phần phục vụ đắc lực công tác bảo vệ ANQG, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH trên địa bàn.

Đồng chí Đại tá Đặng Trọng Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ,
Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Công tác xây dựng chi bộ, đơn vị luôn bảo đảm đoàn kết, thống nhất, phong trào thi đua Vì ANTQ được triển khai sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực. Kỷ luật, kỷ cương được siết chặt; CBCS chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND. Kết quả đánh giá, xếp loại năm 2023, chi bộ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ được Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu đơn vị Đơn vị Tiên tiến.

* Năm 2023, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, cấp ủy, lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ động xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao, .

Đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài CAND tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Một số hình ảnh tại buổi tổng kết công tác năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024
của đơn vị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Chủ động đề xuất Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành nhiều chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chiến lược quan trọng của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đồng thời làm tốt chức năng tham mưu cho Tiểu ban An toàn, An ninh mạng của tỉnh triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh mạng, an toàn các hệ thống thông tin của cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện các nguy cơ, triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng, phòng ngừa hoạt động tấn công mạng; khắc phục, xử lý nhiều điểm yếu, lỗ hổng bảo mật tồn tại nguy cơ mất an ninh, an toàn. Tổ chức nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý các đối tượng hoạt động lợi dụng không gian mạng, sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc… 

Đồng chí Đại tá Đặng Trọng Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ,
Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đẩy mạnh công tác lan toả, chia sẻ thông tin tích cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; tăng cường đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền thông tin xấu, độc, sai sự thật, không để xảy ra phức tạp về ANTT.

Với những thành tích đã đạt được, năm 2023, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã được tặng 01 Bằng khen của Bộ Công an tặng Bằng khen; 03 Bằng khen của UBND tỉnh và 12 lượt tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Tại hội nghị, các đơn vị đã tiến hành thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và chương trình công tác năm 2024; phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2024 với các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, “đột phá”.

Phát biểu chỉ đạo tại các hội nghị, đồng chí Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả trên các mặt công tác mà Phòng Tham mưu, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã đạt được trong năm 2023. 

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2024, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục chỉ đạo phát huy những kết quả đã đạt được, nhanh chóng khắc phục tồn tại, hạn chế đã chỉ ra; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh ban hành các chủ trương, chỉ đạo về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an trên các lĩnh vực công tác mà đơn vị phụ trách. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CBCS; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” của Công an tỉnh, qua đó tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy đảng viên, CBCS nỗ lực khắc phục khó khăn, góp phần cùng lực lượng Công an toàn tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Đỗ Hùng-Lương Trang

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2995212

Trực tuyến: 70

Hôm nay: 4445