Thứ Ba, 18/06/2024

Giữ vững lòng dân, xây dựng và phát huy “thế trận lòng dân” trong giai đoạn cách mạng mới

Thứ Hai, 04/12/2023

Chiều 01/12/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo Khoa học cấp quốc gia: “Giữ vững lòng dân và xây dựng thế trận lòng dân trong bảo vệ Tổ quốc - Từ lịch sử đến hiện tại và bài học kinh nghiệm”.

 

Đồng chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương. 

Dự Hội thảo có đại diện các bộ, ban, ngành; các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân (CAND)…

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương đồng chủ trì Hội thảo.
Bộ trưởng Tô Lâm; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy; Thượng tướng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Văn Thành đồng chủ trì Hội thảo.


Phát biểu khai mạc, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy nhấn mạnh: Hội thảo Khoa học cấp quốc gia “Giữ vững lòng dân và xây dựng thế trận lòng dân trong bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) - Từ lịch sử đến hiện tại và bài học kinh nghiệm” nhằm khẳng định, làm rõ hơn tầm quan trọng, sự cần thiết, ý nghĩa bền vững, vai trò của nhân dân trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kế thừa truyền thống của ông cha về giữ vững lòng dân và xây dựng “thế trận lòng dân” trong dựng nước, giữ nước; đúc rút những bài học kinh nghiệm, góp phần bổ sung, phát triển lý luận về lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược trong vận động nhân dân tham gia BVTQ.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu khai mạc Hội thảo.
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu khai mạc Hội thảo.


Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về vai trò đặc biệt quan trọng của nhân dân trong quá trình dựng nước, giữ nước; những kết quả của xây dựng “thế trận lòng dân” trong BVTQ. Từ đó, giúp nhân dân nhận thức rõ và tiếp tục phát huy vai trò của mình trong xây dựng và BVTQ. 

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành phân tích, những năm qua, thực hiện Nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị đã tiến hành đồng bộ các giải pháp xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân”, coi đây là nhiệm vụ chiến lược thường xuyên, liên tục và lâu dài. 

Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành phát biểu đề dẫn Hội thảo.
Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành phát biểu đề dẫn Hội thảo.


Tuy nhiên, trên thực tế, việc xây dựng thế trận lòng dân có lúc, có nơi còn những hạ chế nhất định. Trong khi đó, tình hình chính trị - an ninh thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, yêu cầu củng cố thế trận an – quốc phòng vẫn là một nhiệm vụ trọng yếu không chỉ của Việt Nam mà còn của nhiều quốc gia trên thế giới. 

Thượng tướng, PGS Nguyễn Văn Thành đề nghị, các đại biểu, các nhà khoa học bằng phương pháp luận khoa học, tư duy đổi mới, sáng tạo và hoạt động thực tiễn tập trung phân tích và làm rõ nhiều nội dung của Hội thảo; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, góp phần phát triển lý luận về lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng và BVTQ, xây dựng thế trận lòng dân trong tình hình mới.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an về công tác phối hợp giữa CAND và Quân đội nhân dân trong xây dựng “thế trận lòng dân” gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an tham luận về công tác phối hợp giữa CAND và Quân đội nhân dân trong xây dựng “thế trận lòng dân” gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
 
Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Bá Dương, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, nguyên Viện trưởng Viện khoa học xã hội và nhân văn quân sự tham luận về thực trạng xây dựng “thế trận lòng dân” gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, ngăn ngừa chiến tranh.
Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Bá Dương, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, nguyên Viện trưởng Viện khoa học xã hội và nhân văn quân sự tham luận về thực trạng xây dựng “thế trận lòng dân” gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, ngăn ngừa chiến tranh.


Với tinh thần trên, Hội thảo đã nhận được 117 tham luận, đóng góp ý kiến của lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, các cấp, các ngành, các cơ quan, viện nghiên cứu, các nhà khoa học và cán bộ Công an, Quân đội. Mỗi tham luận là một công trình khoa học độc lập, đi sâu nghiên cứu theo từng vấn đề cụ thể với nội dung phong phú, có chất lượng khoa học đã làm sáng tỏ thêm và bổ sung nhiều vấn đề mang tính lý luận, thực tiễn sâu sắc xung quanh chủ đề của Hội thảo.

Qua các ý kiến tham luận tại Hội thảo có thể khẳng định: Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam cho thấy, xây dựng “thế trận lòng dân”, BVTQ “từ sớm”, “từ xa”, “giữ nước từ khi nước chưa nguy" là những vấn đề mang tính nguyên tắc, vừa là truyền thống quý báu; đồng thời là những kinh nghiệm mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc. 

Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc về nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc – Một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng “thế trận lòng dân”.
Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tham luận về vấn đề nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc – Một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng “thế trận lòng dân”.
 
Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa đưa ra những giải pháp xây dựng lực lượng CAND góp phần phát huy sức mạnh của “thế trận lòng dân” trong bảo đảm an ninh, trật tự giai đoạn hiện nay.
Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa đưa ra những giải pháp xây dựng lực lượng CAND góp phần phát huy sức mạnh của “thế trận lòng dân” trong bảo đảm an ninh, trật tự giai đoạn hiện nay.


Quán triệt quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề xây dựng "thế trận lòng dân” được Đảng vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. “Thế trận lòng dân" không chỉ là nền tảng vững chắc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân mà hơn nữa, “thế trận lòng dân” còn thâm nhập vào từng yếu tố, tạo sức mạnh nội sinh, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, trên cơ sở đó phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ thành công Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Thực hiện Nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tiềm lực quốc phòng được tăng cường, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được xây dựng vững chắc. Đặc biệt, “thế trận lòng dân" được củng cố, tăng cường, tạo ra xung lực mới, sức mạnh tổng hợp để BVTQ…

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội thảo.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội thảo.


Phát biểu tổng kết Hội thảo, trân trọng cảm ơn những ý kiến quý báu, những bài viết khoa học sâu sắc, đầy tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc những ý kiến đóng góp của các đại biểu để tiếp tục bổ sung, chỉnh lý, hoàn thiện lý luận khoa học về giữ vững lòng dân và xây dựng “thế trận lòng dân”, vận dụng những giải pháp phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, BVTQ Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thời gian tới, để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng “thế trận lòng dân" trong chiến lược BVTQ “từ sớm”, “từ xa”, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, cần đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng “thế trận lòng dân" trong chiến lược BVTQ. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về chủ trương xây dựng “thế trận lòng dân”, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp BVTQ thời kỳ mới. 

Các đại biểu dự Hội thảo.
Các đại biểu dự Hội thảo.


Cùng với đó, tăng cường vai trò nòng cốt, tiên phong của Quân đội nhân dân, CAND để xây dựng “thế trận lòng dân” ở mọi vùng, miền Tổ quốc, đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và trong đồng bào ở nước ngoài. Đẩy mạnh đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng về chủ trương xây dựng “thế trận lòng dân" trong chiến lược BVTQ. Tăng cường xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh theo hướng gần dân, không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân…

Cổng TTĐT Bộ Công an
Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2994611

Trực tuyến: 56

Hôm nay: 3844