Thứ Năm, 20/06/2024

Kết quả nổi bật thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh trong tháng 03/2024

Thứ Tư, 27/03/2024

Thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Tháng 03/2024, Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh Ninh Bình đã đạt được những kết quả quan trọng.

Tổ Giúp việc Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành trên 20 văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố… căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, bảo đảm việc thực hiện Đề án 06 chất lượng, theo đúng tiến độ để ra, nhất là đã tham mưu cho UBND ban hành Công văn số 10/UBND-PVHCC ngày 04/3/2024 về việc tham gia ý kiến dự thảo, Tờ trình, dự thảo Nghị định về định danh và xác thực điện tử; tổng kết thực hiện Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 05/9/2022 quy định về định danh và xác thực điện tử; Công văn số 11/UBND-PVHCC ngày 12/3/2024 về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 12/UBND – PVHCC ngày 13/3/2024 về việc bố trí vốn đầu tư triển khai Đề án 06; Công văn số 13/UBND-PVHCC ngày 18/3/2024 về việc tham mưu Văn bản triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, để chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng, báo cáo về tổng kết thi hành các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về dữ liệu, báo cáo khảo sát một số nội dung phục vụ xây dựng Chiến lược dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Kết quả nổi bật của nhóm tiện ích Giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến:

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đã gửi 321.714 yêu cầu để tra cứu, xác thực thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tổng số hồ sơ tiếp nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh 37.789 hồ sơ, trong đó hồ sơ trực tuyến 25.904 hồ sơ (đạt 68,55%). Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành kết nối với 20 hệ thống thông tin. 100% cơ quan nhà nước đã được cấp chữ ký số chuyên dùng với 5.057 chứng thư số. Đã cấp 292 SIM PKI phục vụ việc ký số trên thiết bị di động cho các đồng chí lãnh đạo các cấp.

Tiếp nhận, giải quyết 11.793 hồ sơ 02 dịch vụ công Liên thông Đăng ký khai sinh – Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú – Hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng.

Kết quả nổi bật nhóm tiện ích về phát triển kinh tế, xã hội: 

Hoàn thành rà soát cơ sở dữ liệu cho 22.900 người có công với cách mạng,
149.086 người cao tuổi và 12.201 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, tính lũy kế đến nay đã hỗ trợ cho 2.023 đối tượng đủ điều kiện, với số tiền 2.957.500.000 đồng.

Kết quả nổi bật nhóm tiện ích phục vụ phát triển công dân số:

Công an tỉnh Ninh Bình đã cấp 709.775 tài khoản định danh điện tử, kích
hoạt 544.557 tài khoản định danh. Đã có hơn 500 cơ sở kinh doanh lưu trú, cơ sở khám chữa bệnh thực hiện thông báo lưu trú qua phần mềm ASM cho hơn 35.000 lượt khách, bệnh nhân/người nhà bệnh nhân. Tỷ lệ doanh nghiệp, người dân thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội ngày một tăng. Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đạt 104%. Tỷ lệ người dân trên địa bàn tỉnh có Hồ sơ sức khỏe điện tử, được sử dụng
trong hoạt động khám chữa bệnh và theo dõi sức khỏe người dân, từng bước thay
thế y bạ giấy đạt 90%. Tỷ lệ dân số trưởng thành dùng dịch vụ tư vấn sức khỏe trực
tuyến, khám chữa bệnh từ xa đạt 40%. Tỷ trọng thanh toán viện phí không dùng tiền mặt đạt khoảng 30%. Tỷ lệ người dân trưởng thành có điện thoại thông minh đạt khoảng 89,1%. Tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng đạt 70,8%. Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet đạt 90%. Tỷ lệ thuê bao di động sử dụng dịch vụ mobilemoney/tổng số thuê bao di động đạt 5,3%. Người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang từng bước tham gia cài đặt và sử dụng các dịch vụ số phục vụ cho nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng chống dịch, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, tham gia sàn thương mại điện tử... và phục vụ công việc và cuộc sống. 100% các cơ sở khám chữa bệnh đã thực hiện các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân như: mã QR code hoặc phương thức Mobile money và thẻ POS liên kết với các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh. Có 190/190 cơ sở khám chữa bệnh trang bị máy móc, thiết bị phục vụ người dân khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD (đến nay đã thực hiện được 581,321 lượt). Ngành Tài nguyên và Môi trường của tỉnh đã phối hợp với Cục Thuế tỉnh triển khai việc thực hiện thanh toán nghĩa vụ tài chính liên quan đến các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai đối với tổ chức, cá nhân nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, lũy kế đã phát sinh 180 hồ sơ của tổ chức, cá nhân thanh toán nghĩa vụ tài chính thành công.
320/320 cơ sở giáo dục công lập thực hiện thanh toán học phí
không dùng tiền mặt (trừ các trường tiểu học), đạt tỷ lệ 100%; Ngành Lao động - Thương binh Xã hội của tỉnh đã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt cho 69.714 đối tượng Người có công, người hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội trên địa bàn, số tiền 8.134.069.880 đồng. Cục Thuế tỉnh đã thực hiện việc ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, CCCD, định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trong việc chuẩn hóa thông tin mã số thuế. Cục Thuế tỉnh đã rà soát chuẩn hóa dữ liệu của nhiều người nộp thuế, thực hiện tinh gọn, chính xác thông tin quản lý người nộp thuế.

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai và cho đi vào hoạt động app “My
Ninh Bình” cung cấp trên Appstore và CH play. Ứng dụng cung cấp trợ lý ảo AI, cho phép người dân tra cứu các tiện ích cơ bản như: Thủ tục hành chính, hồ sơ y tế, quan trắc môi trường, đất đai...ngoài ra người dân có thể tạo phản ánh trên ứng dụng cho chính quyền xử lý, theo dõi tiến độ cũng như hiệu quả công việc của chính quyền. 

Kết quả nhóm tiện ích hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, làm giàu dữ liệu dân cư

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đã được kết nối với Hệ thống
giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số (Hệ thống
EMC) kết nối và đồng bộ trạng thái hồ sơ TTHC lên Cổng Dịch vụ công quốc gia,
triển khai cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử; các DVC về hoạt động khuyến mại;
đã kết nối với nền tảng thanh toán trực tuyến, thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài
chính liên quan đến TTHC về đất đai trên cổng DVC quốc gia. Triển khai ứng dụng
Zalo OA để nhắn tin, quét mã QR thông báo trạng thái hồ sơ giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp; một số đơn vị đã triển khai nhắn tin nhắn (SMS brands
name) thông tin tiến độ giải quyết hồ sơ trên Hệ thống. 

Đã tiến hành thường xuyên công tác làm sạch dữ liệu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”; hoàn thành 23/23 chỉ tiêu làm sạch dữ liệu dân cư do Bộ Công an giao (tỷ lệ đạt 100%); xác thực 890.356 người trên tổng số 899.951 người BHXH tỉnh quản lý việc cấp thẻ BHYT, đạt 98,9%. Thực hiện các bước theo tiến độ kết nối chính thức tài khoản VNeID để sử dụng duy nhất tài khoản định danh điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

Kết quả nhóm phục vụ điều hành của lãnh đạo các cấp

Hệ thống giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh Ninh Bình đã cấp 303
tài khoản; 45 workspace dữ liệu cho cấp tỉnh, huyện, xã trên 09 lĩnh vực giám sát,
đó là: Điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội; tình hình xử lý văn bản và điều hành; dịch vụ hành chính công; lĩnh vực y tế; lĩnh vực giáo dục; lĩnh vực du lịch; quản lý sử dụng đất đai; tương tác phản hồi của người dân và Giám sát, điều hành các lĩnh vực khác khi có nhu cầu. Đã lập 171 tài khoản, sử dụng phần mềm theo dõi, giám sát Đề án 06, các đơn vị đã thường xuyên truy cập tài khoản, sử dụng phần mềm thực hiện theo chỉ đạo của Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

Trong tháng 04/2024, Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh tiếp tục kiểm tra, rà soát, quyết liệt hoàn thành các nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ của Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh./.

                                               

Bùi Vân Anh – Phòng CS QLHC về TTXH

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3005056

Trực tuyến: 63

Hôm nay: 3605