Thứ Năm, 20/06/2024

Kết quả thực hiện công tác cấp tài khoản định danh điện tử :

Thứ Ba, 03/10/2023

- Từ ngày 10/9/2023 đến ngày 01/10/2023 Công an huyện, thành phố,  Công an xã, phường, thị trấn đã tuyên truyền và hướng dẫn công dân kích hoạt 26.420 tài khoản.

Đơn vị có số tài khoản kích hoạt cao: TP Tam Điệp 4.686 tài khoản, Huyện Hoa Lư 4.525 tài khoản, huyện Gia Viễn 4.074 tài khoản.

- Tính từ tháng 9/2022 đến ngày 01/10/2023 tổng số tài khoản định danh điện tử đã được Bộ công an phê duyệt là 523.620 tài khoản (35.736 tài khoản mức 1, 487.884 tài khoản mức 2). Tổng số tài khoản đã được kích hoạt là 425.453 tài khoản.

- Tính đến ngày 01/10/2023 toàn tỉnh còn 98.167 trường hợp đã được Bộ Công an phê duyệt tài khoản nhưng chưa thực hiện kích hoạt tài khoản, cụ thể: huyện Nho Quan 18.932 tài khoản, huyện Kim Sơn 17.970 tài khoản, huyện Gia Viễn 13.567 tài khoản, huyện Yên Khánh 12.200 tài khoản, huyện Yên Mô 11.088 tài khoản, TP Ninh Bình 10.469, TP Tam Điệp 6.415 tài khoản, huyện Hoa Lư 6.526 tài khoản. 

Đơn vị còn nhiều hồ sơ chưa được công dân thực hiện kích hoạt tài khoản: Huyện Nho Quan 18.932 tài khoản, huyện Kim Sơn 17.970 tài khoản, huyện Gia Viễn 13.567 tài khoản.

(Có phụ lục chi tiết gửi kèm theo)

 

Phụ lục :  BÁO CÁO KẾT QUẢ CẤP TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ
Từ ngày 18/9/2023 đến ngày 24/9/2023
(Kèm theo BC ngày số ……../CAT-PC06 ngày 24/9/2023 của Công an tỉnh)

 
  

STT

Đơn vị

Tổng số công dân thường trú đủ 14 tuổi trở lên có mặt trên địa bàn chưa cấp tài khoản DDDT đến ngày 09/9/2023

Tổng số thu nhận từ ngày 18/9/2023 đến ngày
24/9/2023

Tổng số tài khoản đã kích hoạt thành công
của hồ sơ thu nhận từ  18/9/2023 đến 24/9/2023

 

Mức 1
(theo nơi 
thường trú)

Mức 2 (theo nơi thường trú)

Mức 1
(theo nơi 
thường trú)

Mức 2 (theo nơi thường trú)

Tổng 
mức 1 và
mức 2 

 
 

1

TP Ninh Bình

36144

59

881

29

275

304

 

2

TP Tam Điệp

21501

156

776

52

379

431

 

3

Hoa Lư

34239

99

1309

41

780

821

 

4

Gia Viễn

58266

74

1221

32

1170

1202

 

5

Nho Quan

60135

84

717

30

235

265

 

6

Yên Khánh

63461

101

696

52

240

292

 

7

Kim Sơn

79228

133

552

58

204

262

 

8

Yên Mô

55519

78

739

42

262

304

 

Tổng số

408493

784

6891

336

3545

3881

 

Phụ lục 2 : KẾT QUẢ CẤP TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ
Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 01/10/2023
(Kèm theo TB số         /CAT-PC06 ngày      /10/2023 của Công an tỉnh)

 
  

STT

Đơn vị

Số tài khoản được Bộ Công an cấp đến ngày 01/10/2023

Số tài khoản đã được 
kích hoạt đến ngày 01/10/2023

Tỷ lệ kích hoạt

Tổng số tài
 khoản kích
hoạt thành công đến ngày
09/9/2023 (mức 1 +mức 2)

Số tài khoản kích hoạt từ ngày 10/9/2023
đến ngày 01/10/2023

Số tài khoản chưa được kích hoạt
(Mức 1 + mức 2)

 

Mức 1
(theo nơi 
thường trú)

Mức 2 (theo nơi thường trú)

Tổng mức 1 và mức 2

Mức 1
(theo nơi 
thường trú)

Mức 2 (theo nơi thường trú)

Tổng mức 1 
và mức 2

 
 

1

TP Ninh Bình

5,156

80,530

85,686

3,669

71,548

75,217

87.78%

72,487

2,730

10,469

 

2

TP Tam Điệp

1,911

40,143

42,054

1,404

34,235

35,639

84.75%

30,953

4,686

6,415

 

3

Hoa Lư

2,325

36,070

38,395

1,516

30,353

31,869

83.00%

27,344

4,525

6,526

 

4

Gia Viễn

2,326

59,283

61,609

1,757

46,285

48,042

77.98%

43,968

4,074

13,567

 

5

Nho Quan

10,032

77,914

87,946

6,546

62,468

69,014

78.47%

67,003

2,011

18,932

 

6

Yên Khánh

5,156

63,861

69,017

3,466

52,351

55,817

80.87%

53,822

1,995

13,200

 

7

Kim Sơn

5,253

76,254

81,507

3,638

59,899

63,537

77.95%

61,159

2,378

17,970

 

8

Yên Mô

3,577

53,829

57,406

2,257

44,061

46,318

80.68%

42,297

4,021

11,088

 

Tổng số

35,736

487,884

523,620

24,253

401,200

425,453

81.25%

399,033

26,420

98,167

 

 

Công an tỉnh
Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3004744

Trực tuyến: 71

Hôm nay: 3293