Thứ Năm, 13/06/2024

Một số nội dung của Quy định 131, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

Thứ Năm, 28/12/2023

Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định 131-QĐ/TW (gọi tắt là Quy định 131) về “Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán”. Quy định 131 ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhiệm vụ đặt ra, thể hiện sự quyết tâm cao của Đảng ta trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Quy định 131 có 4 chương, 11 điều đã khẳng định rõ quan điểm, chủ trương của Đang ta là tăng cường công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và hoạt động thanh tra, kiểm toán…Đồng thời cũng là những cơ chế, biện pháp cụ thể, hữu hiệu nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là hành vi lạm dụng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chức trách, nhiệm vụ được giao…

Quy định số 131 đã chỉ rõ và nhận diện các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; xác lập các chuẩn mực hành động và nêu rõ nguyên tắc kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, nguyên tắc kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng…

Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp nâng cao hiệu quả,
chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng”

Quy định cũng đề ra cơ chế để phòng ngừa và bảo đảm mọi quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ, quyền hạn phải gắn với trách nhiệm, công khai, minh bạch phải gắn với trách nhiệm giải trình của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và hoạt động thanh tra, kiểm toán…

Quy định số 131 chỉ rõ các nhóm hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán và trách nhiệm của các cấp, các ngành, chỉ rõ 22 hành vi điển hình của tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Quy định rõ trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu, thành viên cấp uỷ, tổ chức đảng, cá nhân có liên quan trong giải quyết, xử lý các hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực; trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực…

Quy định nêu rõ, cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị là đối tượng kiểm tra trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm không thực hiện những yêu cầu, đòi hỏi nằm ngoài nội dung kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán. Kịp thời phát hiện, tiếp nhận thông tin để xử lý hoặc báo cáo cơ quan chức năng hành vi tham nhũng, tiêu cực, hành vi bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực trong khi đang được kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, thi hành kỷ luật đảng để giải quyết, xử lý theo quy định…

Đồng thời, cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu và thực hiện nghiêm yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong quá trình được kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, thi hành kỷ luật đảng. Bảo vệ và khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân phát hiện, phản ánh, tố cáo đúng hành vi tham nhũng, tiêu cực, hành vi bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực…

Quy định cũng nghiêm cấm các hành vi: Can thiệp trái quy định vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán; lợi dụng ảnh hưởng của mình tác động đến người làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, thi hành kỷ luật đảng. Thiết lập quan hệ để hối lộ, mua chuộc người có trách nhiệm, chức vụ, quyền hạn hoặc người có liên quan nhằm mục đích chạy tội, trốn tránh trách nhiệm cho đối tượng vi phạm. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc dùng uy tín, ảnh hưởng của bản thân và gia đình gợi ý, tác động, gây áp lực để người có thẩm quyền quyết định hoặc tham mưu, đề xuất, nhận xét, đánh giá, biểu quyết về kết luận, quyết định kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán không đúng bản chất sự việc. Báo cáo sai lệch, không trung thực, không đầy đủ, không kịp thời hoặc thiếu khách quan thông tin liên quan đến kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán và các hành vi tham nhũng, tiêu cực khác liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán.

Quy định 131 cũng nhấn mạnh phải xem xét kịp thời, thi hành kỷ luật nghiêm minh theo đúng quy định của Đảng để giáo dục, phòng ngừa, răn đe đối với các trường hợp tham nhũng, tiêu cực trong khi đang được kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, thi hành kỷ luật đảng. Trường hợp vi phạm chưa đến mức phải xử lý kỷ luật thì phải tự kiểm điểm, có biện pháp khắc phục vi phạm, khuyết điểm và cam kết không tái phạm. Trường hợp đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức (kể cả người đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu) vi phạm thì vẫn bị xử lý theo quy định hiện hành.

Quy định 131 cũng nêu rõ, cán bộ vi phạm, ngoài bị xử lý theo quy định hiện hành, còn bị đình chỉ công tác, chức vụ, không bố trí làm công tác tham mưu, nghiệp vụ về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán. Không quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phong, thăng cấp bậc hàm, giới thiệu bầu cử, ứng cử chức vụ tương đương và cao hơn, công nhận chức danh, phong tặng danh hiệu, khen thưởng theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức huỷ bỏ, thu hồi kết luận, quyết định ban hành không đúng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và hoạt động thanh tra, kiểm toán (nếu vi phạm về thẩm quyền, đối tượng, nội dung, kiến nghị, đề nghị, quyết định về hình thức xử lý kỷ luật đảng, chính quyền, đoàn thể). Đối với vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải kịp thời chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật; nghiêm cấm việc giữ lại để xử lý hành chính hoặc nội bộ.

Việc ban hành Quy định 131 mang ý nghĩa rất quan trọng, góp phần kiểm soát quyền lực có hiệu quả, trước hết là kiểm soát ở chính những cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, bảo vệ, thực thi pháp luật. Quy định 131 được xây dựng trên cơ sở khoa học, bài bản, sát với yêu cầu thực tiễn; là bước đi mới nhằm hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Đăng Thủy- Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2969188

Trực tuyến: 51

Hôm nay: 2057