Thứ Hai, 11/12/2023

Một số nội dung của Quy định số 117, ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về “Xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan”

Thứ Ba, 03/10/2023

Ngày 18/8/2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 117-QĐ/TW về “Xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan” (gọi tắt là Quy định số 117). Đây là văn bản quan trọng, cụ thể hóa tinh thần Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy chế nhằm giữ gìn nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng; Quy định 117 cũng góp phần hoàn thiện Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Ảnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Quy định số 117 gồm 4 chương, 15 điều, đề cập cụ thể các nội dung, quy định từ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc, căn cứ, trình tự thủ tục, thời hạn giải quyết việc xin lỗi và phục hồi quyền lợi cho tổ chức đảng và đảng viên cũng như những quy định giải quyết đối với các trường hợp bị oan nhưng chưa được xin lỗi, phục hồi quyền lợi. Đối tượng áp dụng của Quy định 117 không chỉ đối với tổ chức đảng, đảng viên đang làm việc, công tác mà còn áp dụng đối với với những tổ chức đảng đã giải tán, đảng viên đã qua đời…

Theo đó, căn cứ để xác định một tổ chức đảng, đảng viên bị oan gồm: Kết luận hoặc quyết định của tổ chức đảng có thẩm quyền xác định tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; kết luận, quyết định, bản án của cơ quan chức năng xác định đảng viên bị điều tra, truy tố, xét xử oan dẫn dến tổ chức đảng quyết định thi hành kỷ luật oan.

Theo Quy định số 117 thì việc xin lỗi, phục hồi quyền lợi cho tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan phải được thực hiện kịp thời, công khai, khách quan và do chính tổ chức đảng đã ra quyết định oan thực hiện; cùng với việc xin lỗi, phục hồi quyền lợi phải thực hiện việc bãi bỏ, thu hồi quyết định kỷ luật oan, xem xét trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên tham mưu ra quyết định kỷ luật oan …

Công tác giải quyết việc xin lỗi và phục hồi quyền lợi cho tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan phải thực hiện triệt để, kể cả khi người bị oan đã qua đời thì vẫn phải tổ chức xin lỗi với thân nhân đảng viên bị oan…Đối với việc bồi thường về vật chất và các lợi ích hợp pháp khác cho người bị oan được thực hiện theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường.

Thực tế trong quá trình xử lý, giải quyết công việc trong một số thời điểm không tránh khỏi nhầm lẫn, sai sót. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cũng không ngoại lệ… Do đó, phải hết sức thận trọng, khách quan, tỷ mỷ để không bị oan, sai, hạn chế mức thấp nhất oan, sai và khi xảy ra oan, sai phải khắc phục nhanh chóng, kịp thời, theo đúng quy định...

Quy định số 117 cùng với Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm… thể hiện rõ tinh thần nghiêm minh, công bằng và đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong Đảng; tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, sai phạm cần bị kỷ luật nghiêm minh song cũng đặt ra yêu cầu cần xem xét đến đóng góp của họ để xử lý hợp tình, hợp lý, tránh phiến diện, một chiều…

Thực tế cho thấy, có những vụ việc oan, sai, không thể chỉ xin lỗi hoặc phục hồi quyền lợi là xong, nó còn liên quan đến danh dự, uy tín, sự nghiệp chính trị, mối quan hệ người thân, gia đình của cán bộ, đảng viên… Chính vì vậy, Quy định số 117 cũng là lời nhắc nhở, cảnh báo đối với tổ chức đảng, đảng viên phải luôn thận trọng, cân nhắc, có thái độ tiếp thu, nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra những quyết định xử lý cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, mỗi cán bộ, đảng viên từ Trung ương đến cơ sở phải thường xuyên tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức trách nhiệm, thận trọng, khách quan để tránh những sai sót, tránh bị xử lý… 

Quy định số 117 cùng với các văn bản có liên quan đi vào thực tiễn sẽ góp phần quan trọng trong khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung. Đồng thời tiếp thêm động lực, niềm tin để cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, cống hiến, khắc phục khó khăn, gian khổ, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng đất nước ta dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh…/.

Lê Quốc Dương

Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 1806990

Trực tuyến: 36

Hôm nay: 1605