Thứ Ba, 18/06/2024

Nhiều kết quả nổi bật trong công tác luân chuyển cán bộ, lãnh đạo chỉ huy trong Công an nhân dân

Thứ Năm, 10/08/2023

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ và Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; công tác luân chuyển cán bộ, lãnh đạo chỉ huy trong Công an nhân dân (CAND) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Để làm rõ hơn các kết quả nổi bật của lực lượng CAND trong công tác này, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu nội dung cuộc trao đổi với Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an về vấn đề này.

 

- Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những kết quả trong công tác luân chuyển cán bộ trong ngành Công an từ đầu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến nay?

Trung tướng Tô Ân Xô: Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ và Quy định số 65- QĐ/TW, ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; công tác luân chuyển cán bộ, lãnh đạo chỉ huy trong CAND đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là:

(1) Đã thực hiện nghiêm quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Công về công tác cán bộ nói chung và công tác luân chuyển cán bộ nói riêng.

(2) Công tác này được tiến hành bài bản, thường xuyên, mang tính chủ động cao ở tất cả các đơn vị, địa bàn, lĩnh vực công tác, từ Bộ đến Công an địa phương và ngược lại. Đến nay, hầu hết thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ đều đã kinh qua công tác tại địa phương (trừ một số đơn vị đặc thù); có trên 95% Công an cấp tỉnh có ít nhất 01 đồng chí lãnh đạo được điều động từ cơ quan Bộ về.

(3) Thông qua luân chuyển cán bộ đã góp phần xây dựng được một bộ phận cán bộ, lãnh đạo chỉ huy ở các cấp Công an được rèn luyện, trưởng thành qua nhiều môi trường công tác, nhất là thực tiễn công tác chiến đấu tại cơ sở, nâng cao bản lĩnh, phẩm chất, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hôi và xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới.
 

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an.
Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an.


- Phóng viên: Thưa đồng chí. Bên cạnh những kết quả đó, công tác luân chuyển cán bộ thời gian qua được kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện chủ trương bố trí người đứng đầu Công an tỉnh, thành phố không là người địa phương như thế nào và đến nay đã đạt được kết quả cụ thể ra sao?

Trung tướng Tô Ân Xô: Công tác luân chuyển gắn với thực hiện bố trí Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện không là người địa phương đã được Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo triển khai từ nhiều nhiệm kỳ trước và đến nay đã đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật, được cấp ủy, chính quyền địa phương đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao; qua các kỳ đại hội đảng bộ cấp tỉnh, cấp huyện, các đồng chí Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện thuộc diện tái cử hoặc lần đầu giới thiệu vào cấp ủy địa phương đều trúng cử với tỷ lệ phiếu ủng hộ cao, trong đó nhiều đồng chí được tín nhiệm giới thiệu ứng cử và được bầu giữ các chức vụ, chức danh chủ chốt của chính quyền địa phương; một số đồng chí lãnh đạo có năng lực, trình độ nổi trội, ưu tú về mọi mặt được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương.

Đến nay, Bộ Công an đã bố trí đạt 97% Giám đốc Công an cấp tỉnh và 100% Trưởng Công an cấp huyện không là người địa phương; ngoài ra, kết hợp với triển khai xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, đã mở rộng đối tượng để bố trí trên 90% Trưởng Công an cấp xã không là người địa phương, góp phần quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ Công an các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

- Phóng viên: Thưa đồng chí! Chủ trương này đã mang lại những tác động tích cực như thế nào trong hoạt động quản lý, lãnh đạo, điều hành công việc cũng như kết quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyển biến về an ninh, trật tự của địa phương nơi có cán bộ luân chuyển về?

Trung tướng Tô Ân Xô: Phát huy truyền thống của lực lượng CAND, đội ngũ cán bộ luân chuyển và các đồng chí là Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện không là người địa phương đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các mặt công tác của đơn vị; công tác lãnh đạo, chỉ huy, điều hành đơn vị có nhiều đổi mới tích cực, phá vỡ sự khép kín, cục bộ địa phương, thay vào đó là không khí cởi mở, dân chủ, đoàn kết; hăng hái thi đua lập nhiều thành tích trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND.

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ luân chuyển, các đồng chí là Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện không là người địa phương được bố trí tại đơn vị, địa bàn mới không bị tác động bởi các mối quan hệ gia đình, họ hàng, dòng tộc, thân quen, đồng hương nên mạnh dạn, quyết liệt trong thực hiện các chức trách, nhiệm vụ được giao, giải quyết dứt điểm các công việc tồn đọng; trọng dân, gần dân, bám sát cơ sở để tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành và tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Những kết quả trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; triển khai thực hiện Đề án 06, chuyển đổi số quốc gia; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh nhất là đại dịch Covid-19 vừa qua; việc triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng, sữa chữa nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ địa cách mạng... tại từng địa phương là minh chứng sinh động trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ luân chuyển gắn với thực hiện chủ trương bố trí Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện không là người địa phương của lực lượng CAND.

Phóng viên: Trong thời gian tới, công tác luân chuyển cán bộ trong xây dựng lực lượng CAND cần được đổi mới như thế nào để tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ của ngành Công an đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, đối với lực lượng CAND?

Trung tướng Tô Ân Xô: Để tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ của lực lượng CAND đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Đảng ủy CATW, Bộ Công an đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về công tác cán bộ, trong đó có công tác luân chuyển cán bộ. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, công tác luân chuyển cán bộ cần tiếp tục quán triệt và tuân thủ các chủ trương, quy định của Trung ương, bám sát thực tiễn công tác Công an; công tác luân chuyển cán bộ của lực lượng CAND phải đặt trong yêu cầu tổng thể của công tác luân chuyển cán bộ của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền các địa phương và công tác nhân sự đại hội đảng các cấp; phải bảo đảm liên thông, đồng bộ với các nội dung, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị.

Kết hợp luân chuyển với tăng cường cán bộ tại các địa bàn khó khăn, phức tạp để cán bộ có điều kiện được rèn luyện, thử thách, thể hiện bản lĩnh, phẩm chất và năng lực nổi trội; đồng thời, góp phần giải quyết hiệu quả tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn. Nghiên cứu, mở rộng diện bố trí cán bộ không là người địa phương hoặc đã giữ chức vụ liên tục đủ 02 nhiệm kỳ trở lên không chỉ đối với các chức vụ Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện mà còn áp dụng đối với một số chức vụ lãnh đạo, chỉ huy đặc thù khác trong CAND. Thông qua thực tiễn công tác, chiến đấu, phát hiện, lựa chọn cán bộ nổi trội, cán bộ trẻ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, ưu tú về mọi mặt, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân để giới thiệu, lựa chọn đưa đi luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn trước mắt và lâu dài, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... 

Cổng TTĐT Bộ Công an
Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2994392

Trực tuyến: 73

Hôm nay: 3625