Thứ Năm, 13/06/2024

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thứ Tư, 18/10/2023

Chiều 17/10/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm (2013 – 2023) thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2023 – 2033.

 

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) dự và phát biểu chỉ đạo. 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Trung ương; Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ" Trung ương; Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương…

Đại biểu tham dự Hội nghị.
Đại biểu tham dự Hội nghị.


Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, qua 10 năm triển khai thực hiện, Bộ Công an, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã bám sát vào Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW để chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), trọng tâm là chỉ đạo, triển khai đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, thường xuyên công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ Trung ương đến cơ sở. 

Đồng chí Hoàng Công Thủy trình bày Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 giai đoạn 2013 - 2023.
Đồng chí Hoàng Công Thủy trình bày Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 giai đoạn 2013 - 2023.

Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp Nhân dân. Thể hiện tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong mối quan hệ phối hợp gắn bó truyền thống giữa lực lượng Công an với MTTQ và các tổ chức thành viên nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên các mặt công tác, đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đoàn viên, hội viên và cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT…

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trình bày dự thảo Chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2033.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trình bày dự thảo Chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2033.

Bên cạnh đó lực lượng Công an nhân dân đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp chú trọng việc sơ kết, tổng kết các chuyên đề trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đẩy mạnh hoạt động của các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự hòa giải về ANTT ngay từ cơ sở; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến có hiệu quả theo từng vùng, lĩnh vực, phù hợp và sát với tình hình của địa phương, được đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. 

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, chất lượng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đóng vai trò quan trọng, quyết định đến công tác bảo đảm ANTT, nhất là trong điều kiện xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nhà nước của dân, do dân và vì nhân dân phục vụ. Từ kết quả hoạt động thực tiễn những năm qua cho thấy, Chương trình phối hợp 09/CTr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” là một chủ trương đúng đắn, phù hợp, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.


Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an trong thời gian tới cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trọng tâm là: Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới”; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới... 

Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì phối hợp với Ủy ban MTTQ cấp tỉnh và các tổ chức thành viên xây dựng, ký kết Chương trình phối hợp mới và tham mưu Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, thực hiện các nội dung Chương trình phối hợp từ cấp tỉnh tới cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) phù hợp với tình hình thực tiễn. 

Bộ trưởng Tô Lâm; đồng chí Đỗ Văn Chiến ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2023 - 2033.
Bộ trưởng Tô Lâm và đồng chí Đỗ Văn Chiến ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2023 - 2033.


Tăng cường phối hợp tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, những thông tin và luận điệu xuyên tạc, âm mưu “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, các đối tượng phản động; đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phối hợp vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tham gia phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” tạo điểm nhấn, có sức lan tỏa trong phong trào, đặc biệt là các cấp cơ sở. Gắn kết việc thực hiện công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương phát động; với các dự án, kế hoạch, chương trình, công tác an sinh xã hội, từ thiện, giúp đỡ người nghèo... đem lại hiệu quả về kinh tế, văn hóa, xã hội cho nhân dân, đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Phối hợp tham mưu, đổi mới nội dung, hình thức, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng lĩnh vực, địa bàn. Tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, biển đảo, khu vực tập trung đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Nghiên cứu, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách nhằm cụ thể hóa các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…

Chú trọng việc củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” Trung ương và Ban Chỉ đạo “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” từ cấp tỉnh đến các cấp cơ sở. 

​Nhân dịp này, Bộ Công an và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”.
​Nhân dịp này, Bộ Công an và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. 

Riêng lực lượng Công an nhân dân, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu cần triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lựng lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”…

Cổng TTĐT Bộ Công an
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2969471

Trực tuyến: 68

Hôm nay: 2340