Chủ Nhật, 03/03/2024

UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2023; đánh giá tình hình, kết quả 2 năm thực hiện thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và tổng kết công tác phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thứ Ba, 30/01/2024

Chiều ngày 30/1/2024, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2023; đánh giá tình hình kết quả 2 năm triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và tổng kết công tác phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng các Ban Chỉ đạo CCHC, chuyển đổi số tỉnh; Tổ trưởng Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 của UBND tỉnh.

Cùng dự hội nghị có đồng chí Tống Quang Thìn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực các Ban Chỉ đạo CCHC, chuyển đổi số tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí thành viên Tổ giúp việc của các Ban Chỉ đạo;Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 của tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố...trong tỉnh.

Dự hội nghị về phía Công an tỉnh có đồng chí Đại tá Đặng Trọng Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Thượng tá Trần Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số một số đơn vị Công an trong tỉnh...

Ảnh 1: Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Thượng tá Trần Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày báo cáo
sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh

Trong năm 2023, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã chú trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn, phát huy vai trò, trách nhiệm của người lãnh đạo, thành viên các Ban Chỉ đạo trong thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; thông qua công tác CCHC đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Công tác tổ chức thực hiện, thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát TTHC, xây dựng chính quyền điện tử được chú trọng; kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được tăng cường; công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, thi tuyển, xét tuyển, đào tạo, bồi dưỡng... được thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Toàn tỉnh đã triển khai toàn diện, hiệu quả 6 nội dung CCHC, hoàn thành 40/40 nhiệm vụ, đạt 100% kế hoạch CCHC năm 2023. 

Trong đó, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã tham mưu trình HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành 29 nghị quyết và 71 quyết định đảm bảo hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Các sở, ban, ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh cắt giảm các quy trình, quy định liên quan đến giải quyết TTHC; công bố mới, sửa đổi, bổ sung 594 TTHC... Việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa tiếp tục được các cơ quan, đơn vị quan tâm tổ chức thực hiện, tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến đạt trên 70%. Năm 2023, các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận trên 492.000 hồ sơ, trong đó 99,95% hồ sơ được giải quyết đúng thời hạn, đúng quy định...

Về kết quả 2 năm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Giám đốc Công an tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và các bộ ngành Trung ương, chủ động phối hợp với các ban ngành chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch… chỉ đạo cả hệ thống chính trị tích cực vào cuộc, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện theo từng yêu cầu, nhiệm vụ và lộ trình cụ thể… 

Lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung, yêu cầu, ý nghĩa, tiện ích, thuận lợi của Đề án 06 để nâng cao nhận thức, hiểu biết, chủ động, tự giác thực hiện; vận động, khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử bằng nhiều hình thức, biện pháp, nội dung cụ thể, thiết thực. 

Các phòng nghiệp vụ, nòng cốt là Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, Công an các huyện, thành phố đã tập trung đi sâu vào công tác làm sạch dữ liệu về dân cư, duy trì, bổ sung, cập nhật dữ liệu, công tác cấp Căn cước công dân, thông báo mã số định danh cá nhân, cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân đảm bảo đúng tiến độ, đúng kế hoạch… đồng thời kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Đã chú trọng triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho hạ tầng thiết bị CNTT, hệ thống thông tin, đảm bảo an toàn thông tin phục vụ kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá an toàn hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, an ninh mạng để kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Trong công tác giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đã kết nối liên thông, tích hợp các thủ tục hành chính theo lộ trình với Cổng Dịch vụ công quốc gia và hoàn thành kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Ninh Bình với 17 hệ thống thông tin của các Bộ, ngành. Hiện nay, trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đang cung cấp 1.862 dịch vụ, trong đó tỷ lệ cung cấp DVC trực tuyến là 1.151 dịch vụ, đạt tỷ lệ 62%. 100% cơ quan nhà nước đã được cấp chữ ký số chuyên dùng với trên 5.000 chứng thư số. Đã cấp 292 SIM PKI phục vụ việc ký số trên thiết bị di động cho các đồng chí lãnh đạo các cấp; hơn 23.000 chữ ký số công cộng cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

Đã thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu, đã tiếp nhận, giải quyết trực tuyến trên 377.000 hồ sơ, đạt tỷ lệ hơn 75%. Triển khai thành công 2 dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú – Hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

Đối với Nhóm tiện ích về phát triển kinh tế, xã hội, hiện tỷ lệ doanh nghiệp, người dân thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công như thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội ngày một tăng. Đã triển khai việc thanh toán không dùng tiền mặt tại 100% cơ sở khám chữa bệnh. 320/320 cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường tiểu học) thực hiện thanh toán học phí không dùng tiền mặt, 459/465 cơ sở giáo dục công lập thực hiện thanh toán các khoản dịch vụ giáo dục không dùng tiền mặt. Đã thực hiện việc ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, CCCD, định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trong việc chuẩn hóa thông tin mã số thuế. Thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho Người có công, người hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội trên địa bàn. Hoàn thành rà soát cơ sở dữ liệu cho 22.900 người có công với cách mạng, 149.086 người cao tuổi và 12.201 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Trong công tác phát triển công dân số, đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành chủ động mở các đợt cao điểm, các chiến dịch tuyên truyền, thu nhận, đăng ký, kích hoạt… tài khoản định danh điện tử, kết quả đã thu nhận gần 700.000 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử, đã kích hoạt và sử dụng hơn 531.000 tài khoản, vượt 118,4% chỉ tiêu Bộ Công an giao. Qua đó đã tích hợp, tạo lập hồ sơ khám sức khoẻ điện tử cho người dân. Hiển thị dữ liệu giấy phép lái xe, thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ hộ khẩu điện tử trên VNeID. Tạo tiền đề để người dân và doanh nghiệp sử dụng ví, giấy tờ trên VNeID. Đồng thời đã triển khai các tiện ích như: khai báo lưu trú, phản ánh kiến nghị… Tính đến 25/5/2023, với quyết tâm chính trị cao, Công an tỉnh hoàn thành cấp Căn cước công dân cho 100% công dân 14 tuổi trở lên đủ điều kiện đã được cấp thẻ CCCD gắn chíp, là 1 trong 5 tỉnh hoàn thành sớm nhất toàn quốc.

Trong công tác về kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác, xác thực, làm sạch dữ liệu, hiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Ninh Bình đã kết nối với Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số (Hệ thống EMC); tích hợp, theo dõi kết đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của Bộ, ngành, địa phương trên Cổng dịch vụ công quốc gia, tiếp tục nâng cao chất lượng đánh giá 5 bộ chỉ số về công khai, minh bạch giải quyết dịch vụ công, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến và mức độ hài lòng của người dân.

Triển khai điện tử hoá dữ liệu hộ tịch trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Tạo lập dữ liệu thông tin của hơn 55.000 hội viên Hội Nông dân, 68.000 hội viên Hội Người cao tuổi, 38.000 hội viên Hội Cựu chiến binh, 19.000 Người có công, 294.000 Người lao động trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. 

Trong công tác tiện ích phục vụ chỉ đạo, điều hành, hệ thống giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh Ninh Bình đã được đưa vào khai thác, sử dụng với 09 phân hệ. Mỗi phân hệ bao gồm các chỉ số tổng quát về ngành, lĩnh vực và được cập nhật trực tuyến, cơ bản đáp ứng chuẩn dữ liệu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh. Đã lập 303 tài khoản, sử dụng phần mềm theo dõi, giám sát Đề án 06, các đơn vị đã thường xuyên truy cập tài khoản, sử dụng phần mềm thực hiện theo chỉ đạo của Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

Có thể khẳng định, công tác triển khai thực hiện Đề án 06 tại tỉnh Ninh Bình với 43 mô hình liên quan đã đạt hiệu quả cao, góp phần phòng ngừa, phát hiện dấu hiệu tội phạm, phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn; nhất là đối với 1 số ngành, lĩnh vực như bảo đảm ANTT, Du lịch, Y tế, BHXH, giáo dục, ngân hàng… 

Trong công tác xây dựng, phát triển chính quyền số, chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh năm 2023, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo của tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản để chỉ đạo triển khai, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Công tác truyền thông;công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số được quan tâm, chú trọng đổi mới về nội dung, hình thức nâng cao chất lượng, hiệu quả đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra. Hạ tầng công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông, các nền tảng số tiếp tục được đầu tư xây dựng, phát triển. Đến hết năm 2023, tỉnh Ninh Bình đã cơ bản hoàn thành việc triển khai, đưa vào khai thác sử dụng ổn định, hiệu quả các nền tảng số, hệ thống thông tin dùng chung tạo tiền đề thúc đẩy công tác xây dựng, phát triển chính quyền số, chuyển đổi số. 

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị

Hiện, tỉnh Ninh Bình là một trong các địa phương sớm triển khai thực hiện đảm bảo an toàn, an ninh mạng theo mô hình 4 lớp và hoàn thành kết nối với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia; tỉnh đã hoàn thành việc triển khai, đưa vào khai thác, sử dụng, tổ chức quản lý, vận hành đảm bảo ổn định, an toàn, hiệu quả các nền tảng số dùng chung quy mô cấp tỉnh phục vụ xây dựng, phát triển Chính quyền số; cơ bản hoàn thành triển khai thí điểm chuyển đổi số cấp sở, ngành; mô hình “Chính quyền số cấp huyện” tại thành phố Tam Điệp; 92 xã trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành chuyển đổi số cấp xã theo tiêu chí mô hình phiên bản 1.0; kinh tế số tiếp tục có sự chuyển biến tích cực; Việc thực hiện các chỉ tiêu được Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia giao về phát triển xã hội số đều đạt và vượt yêu cầu đề ra...

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng các Ban chỉ đạo CCHC, chuyển đổi số tỉnh;
Tổ trưởng Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 của tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng các Ban chỉ đạo CCHC, Chuyển đổi số tỉnh; Tổ trưởng Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 của UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành và các địa phương, đặc biệt là thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh, đồng thời là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện tốt nội dung như, tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, ban hành các giải pháp cụ thể, thiết thực và tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh giao. Tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; tăng cường công tác đôn đốc, theo dõi, đánh giá, thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền về cải cách hành chính...

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của UBND tỉnh, UBND cấp huyện tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của tỉnh. Sở Nội vụ tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023, bảo đảm chính xác, khách quan và công bằng...

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị đáp ứng tiêu chí theo quy định; xây dựng, phê duyệt vị trí việc làm các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng tiến độ; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. Triển khai tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023-2025... 

Đẩy mạnh công tác triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, quy định thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, bảo đảm thực chất, hiệu quả trên cơ sở lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Không ban hành quy định mới làm phát sinh chi phí, thủ tục, thời gian... ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp, người dân. Khẩn trương khắc phục những điểm nghẽn trong cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đã được chỉ ra...

Tăng cường rà soát, tháo gỡ những rào cản để nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công. Tổ chức triển khai có hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện các giải pháp để khắc phục những tiêu chí không đạt điểm tối đa trong kết quả tự đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2023.

Tổ chức thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Bình năm 2024; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP một cách thực chất, hiệu quả; tiếp tục triển khai thực hiện 43 mô hình của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Nhân dịp này, 8 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an ninh mạng năm 2022 – 2023; có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023 đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và trong phát triển
chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an ninh mạng năm 2022 – 2023

Đồng chí Tống Quang Thìn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của
Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và
trong phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an ninh mạng năm 2022 – 2023

Đức Thắng

Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2227289

Trực tuyến: 27

Hôm nay: 814