Chủ Nhật, 23/06/2024

UBND tỉnh yêu cầu tăng cường tổ chức, hoạt động và quản lý giám định tư pháp

Thứ Sáu, 18/08/2023

Trong thời gian qua, công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, cơ bản đáp ứng yêu cầu giám định của hoạt động tố tụng, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

anh tin bai

Ảnh sưu tầm

Nhằm tiếp tục tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác giám định tư pháp bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu của hoạt động tố tụng trong thời gian tới, ngày 17/8/2023, đồng chí Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 433/UBND-VP7 yêu cầu các sở, ban, ngành;  Công an tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  tăng cường tổ chức, hoạt động và quản lý giám định tư pháp.

Nội dung văn bản nêu rõ: UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai, quán triệt, phổ biến sâu rộng các quy định của Luật Giám định tư pháp năm 2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của hoạt động giám định tư pháp, từ đó có ý thức, trách nhiệm trong thực thi pháp luật về giám định tư pháp; triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác giám định tư pháp theo quy định.

Tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác giám định tư pháp, gắn với nâng cao chất lượng, tiến độ thực hiện giám định tư pháp, nhất là trong lĩnh vực tố tụng hình sự; xác định việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác giám định tư pháp là một trong những nội dung quan trọng góp phần thực hiện công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ nhu cầu giám định thực tế của hoạt động tố tụng, thường xuyên tiến hành rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng, số lượng đội ngũ người làm giám định tư pháp tại cơ quan, đơn vị; đảm bảo kinh phí, trang thiết bị, phương tiện, thời gian và điều kiện cần thiết khác cho tổ chức, người giám định tư pháp hoặc công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị chuyên môn được cử, phân công làm giám định hoàn thành kịp thời, có chất lượng nhiệm vụ giám định.

Cổng TTĐT Ninh Bình
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3029903

Trực tuyến: 54

Hôm nay: 2817