Thứ Sáu, 19/07/2024

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2024) và 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2024)

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác Công an trong tình hình mới

Thứ Ba, 13/08/2019

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019), sáng 12/8/2019, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân (CAND)”. PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì Hội thảo.

Dự Hội thảo còn có đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài lực lượng CAND.


Đề dẫn tại Hội thảo nêu rõ, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả sự vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại…”. Trong di sản vĩ đại và vô giá đó, tư tưởng của Người về CAND là một bộ phận cấu thành hết sức quan trọng, là chỉnh thể thống nhất, sâu sắc và toàn diện về yêu cầu, nhiệm vụ, đối tượng đấu tranh, phương châm hành động, biện pháp công tác, mục tiêu phấn đấu, cống hiến, tu dưỡng, rèn luyện, chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ Công an. Qua các giai đoạn cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND đã trở thành di sản tinh thần thiêng liêng, là nền tảng lý luận, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng CAND, góp phần quan trọng làm nên những chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội thảo.

Trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo toàn lực lượng học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND. Qua đó, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ Công an về vai trò, ý nghĩa cách mạng, khoa học, giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND đã được nâng lên rõ rệt; nhiều chuyên đề học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND đã được tổng kết kịp thời, vận dụng vào thực tiễn công tác, chiến đấu trong toàn lực lượng, nhiệm vụ học tập tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng của từng đơn vị. Kết quả đó góp phần tạo nên những thành tựu to lớn trên các mặt công tác của lực lượng CAND…

Toàn cảnh Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đi sâu, phân tích, tập trung làm sáng tỏ nội dung khoa học, cách mạng và những giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND; phân tích, đánh giá đúng thực trạng, tình hình nghiên cứu, quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND trong các lĩnh vực công tác công an, định hướng nghiên cứu, phát triển và quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian tới; khẳng định vai trò, trách nhiệm của lực lượng CAND trong việc đấu tranh, phản bác những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, nhằm góp phần bảo vệ, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Ngoài ra, các đại biểu còn tham gia thảo luận về giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND; bối cảnh tình hình tác động đến việc quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác công an; bảo vệ và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND trong tình hình hiện nay…

Đại biểu tham luận tại Hội thảo.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã cảm ơn các ý kiến tâm huyết của các đại biểu trực tiếp tham gia thảo luận và các tác giả đã gửi bài tham luận, nghiên cứu, báo cáo khoa học về Ban Tổ chức. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, Tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND là một hệ thống lý luận toàn diện và sâu sắc nhất về những vấn đề cơ bản của lực lượng CAND, bao gồm bản chất giai cấp và tính nhân dân của CAND; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng; vấn đề xây dựng lực lượng CAND; sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước đối với CAND; vai trò của quần chúng nhân dân đối với công tác Công an và mối quan hệ phối hợp giữa CAND với nhân dân, Quân đội nhân dân và các chủ thể khác trong hệ thống chính trị.

Tư tưởng này đã được thực tiễn cách mạng Việt Nam kiểm nghiệm, khẳng định tính chân lý, khoa học, cách mạng và trở thành nền tảng lý luận, kim chỉ nam định hướng, chỉ đạo mọi hoạt động của CAND trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Mặc dù thực tiễn luôn vận động, thay đổi, song, những giá trị tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về CAND là bất biến, trường tồn. Nhận thức đầy đủ, đúng đắn về giá trị nền tảng tư tưởng này sẽ góp phần giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND thực hiện tốt phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới…

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Tại Hội thảo, Ban Tổ chức đã giới thiệu cuốn Kỷ yếu hội thảo tập hợp 65 bài báo cáo khoa học có chất lượng, giàu tâm huyết và trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo, tướng lĩnh lực lượng vũ trang cùng các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận và hoạt động thực tiễn trong cả nước.

Thanh Thi

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

Cổng TTĐT Bộ Công an
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3157805

Trực tuyến: 55

Hôm nay: 946