Thứ Hai, 24/06/2024

Xây dựng lực lượng Tham mưu Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Thứ Ba, 18/04/2023

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946 - 18/4/2023), Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an có bài viết "Xây dựng lực lượng Tham mưu Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại". Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của đồng chí Thứ trưởng.

1. Nhìn lại 77 năm qua, có thể khẳng định lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (CAND) ngày càng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt; luôn trung thành, tận tụy, mưu trí, sáng tạo, nhạy bén, dũng cảm, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp tích cực, thực chất, hiệu quả vào những thành tích, chiến công của lực lượng CAND. Nổi bật là:

Cơ quan tham mưu Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động làm tốt công tác thu nhận, phân tích, xử lý thông tin bảo đảm chính xác, kịp thời, đầy đủ, ngày càng phục vụ có hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp. Thông tin được tập trung vào đầu mối là cơ quan tham mưu Công an các cấp. Chất lượng dự báo, nhận định tình hình được nâng cao, phục vụ có hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp, giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.
 Chủ động làm tốt công tác tham mưu ban hành các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, văn bản quy phạm pháp luật, đề án, dự án, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND, góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước. Từ khi thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” và Nghị định số 01/2018/NĐ-CP, ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, cơ quan tham mưu CAND đã tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tham mưu Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự; tham mưu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nhiều dự án luật, pháp lệnh; tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nghị định, quyết định lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an… Nhất là, tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 về xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030… 

Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thực hiện tốt chức năng hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, quyết định, mệnh lệnh công tác…, nhất là sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm đối với công tác công an hằng năm, công tác nghiệp vụ cơ bản, các vụ án trọng điểm, các chuyên đề công tác lớn về an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND. Qua đó, đã góp phần dự báo được tình hình, rút ra được những luận cứ khoa học làm cơ sở xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các phương châm, nguyên tắc, chủ trương, chính sách, biện pháp trong công tác và chiến đấu, phục vụ hiệu quả, kịp thời các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an.
 Cơ quan tham mưu Công an các cấp đã chủ động tăng cường ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ trong công tác tham mưu CAND, nổi bật là triển khai Cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử Bộ Công an tập trung, thống nhất để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, góp phần quan trọng xây dựng Chính phủ điện tử, Chương trình chuyển đổi số trong CAND.

Với những thành tích, chiến công xuất sắc đã đạt được, lực lượng Tham mưu CAND vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công các loại và nhiều phần thưởng cao quý khác…

2. Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó đoán định tác động sâu sắc, đa chiều đến các mặt công tác công an, trong đó có công tác tham mưu CAND. Để xây dựng lực lượng Tham mưu CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chỉ đạo Văn phòng Bộ Công an chủ trì xây dựng Đề án số 01/ĐA-BCA, ngày 06/01/2023 về xây dựng lực lượng Tham mưu CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là một trong những đề án thành phần triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị.

 Với quan điểm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy Công an Trung ương và tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; kế thừa, phát huy có chọn lọc những kết quả đã đạt được trong hơn 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Tham mưu CAND; tham khảo, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế phù hợp với thực tiễn công tác tham mưu CAND Việt Nam; tập trung xây dựng lực lượng Tham mưu CAND thật sự là “bộ não thứ hai”, là “cánh tay nối dài” của lãnh đạo chỉ huy, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước… Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an xác định mục tiêu tạo chuyển biến sâu sắc, toàn diện trong xây dựng lực lượng Tham mưu CAND; tiếp tục đổi mới các mặt công tác tham mưu CAND từ nhận thức, tư duy lý luận đến các chủ trương, biện pháp công tác, các khâu công tác tham mưu… phấn đấu đến năm 2030 lực lượng Tham mưu CAND thật sự trong sạch, vững mạnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu CAND có tầm nhìn, tư duy chiến lược đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó tập trung thực hiện 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm:

Một là, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 01/ĐA-BCA; Nghị quyết số 10/NQ-ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 09/CT-BCA-V11, ngày 01/10/2013 của Bộ Công an về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu CAND trong tình hình mới.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và cấp ủy Đảng các cấp; nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị đối với lực lượng tham mưu CAND. Quán triệt quan điểm công tác tham mưu CAND phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp; quán triệt, vận dụng đúng đắn các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 

Lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Bộ Công an tại Lễ báo công dâng Bác nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND (Khu Di tích K9, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội)
Lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Bộ Công an tại Lễ báo công dâng Bác nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND (Khu Di tích K9, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội).

Ba là, tiếp tục rà soát, đề xuất hoàn thiện tổ chức bộ máy của lực lượng Tham mưu CAND và các quy định có liên quan công tác tham mưu CAND. Rà soát toàn bộ các văn bản có liên quan đến các mặt công tác tham mưu, phục vụ công tác tham mưu, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức các mặt công tác tham mưu và cán bộ tham mưu CAND để đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

Bốn là, bảo đảm biên chế, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, năng lực đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu CAND. Tiến hành rà soát, thống kê, đánh giá toàn diện đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu CAND tại Công an các đơn vị, địa phương; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với lực lượng Tham mưu CAND theo các giai đoạn 2022 – 2025 và 2025 – 2030, nhằm tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ làm công tác tham mưu chuyên trách trong CAND. Các đơn vị tham mưu được ưu tiên được tuyển chọn cán bộ có trình độ, kinh nghiệm thực tiễn, khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, dự báo ở các đơn vị để đáp ứng yêu cầu công tác tham mưu. Xây dựng khung tiêu chuẩn, tiêu chí cán bộ làm công tác tham mưu…

Năm là, đổi mới công tác tham mưu; tăng cường sơ kết, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác tham mưu CAND. Quan tâm đầu tư hậu cần, tài chính, kỹ thuật, trang bị phương tiện làm việc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tham mưu trong tình hình mới.

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND, Tôi ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công xuất sắc mà lực lượng Tham mưu CAND các cấp đã đạt được trong thời gian qua. Mỗi cán bộ, chiến sĩ làm công tác tham mưu không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; tiếp tục phát huy truyền thống, bản chất tốt đẹp của lực lượng Tham mưu CAND “Trung thành - Tận tụy; Mưu trí - Sáng tạo; Đoàn kết - Lập công”, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó./.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Cổng TTĐT Bộ Công an
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3030640

Trực tuyến: 36

Hôm nay: 276