Thứ Sáu, 21/06/2024

Xây dựng Trường Đại học An ninh nhân dân là trung tâm giáo dục, đào tạo uy tín cao của lực lượng Công an nhân dân

Thứ Ba, 29/08/2023

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị thể hiện tư duy mới của Đảng ta về xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND), trọng tâm là đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Để thực hiện mục tiêu trên, công tác giáo dục, đào tạo trong CAND đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Thiếu tướng.TS Đoàn Minh Lý, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân đã có bài viết trao đổi về vấn đề này.

 

Thế giới đang trải qua những biến động to lớn, diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Các vấn đề an ninh phi truyền thống tiếp tục diễn biến phức tạp; cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc trên nhiều lĩnh vực; các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của đất nước ta.

Cụ thể hóa quan điểm “phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển” của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND), thể hiện rõ nét ở việc hoạch định chủ trương, ban hành, triển khai thực hiện nhiều văn bản, nổi bật là Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị. 


Nghị quyết số 12-NQ/TW thể hiện tư duy mới của Đảng ta về xây dựng lực lượng CAND, trọng tâm là đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Để thực hiện mục tiêu trên, có thể khẳng định công tác giáo dục, đào tạo trong CAND đóng vai trò đặc biệt quan trọng; trong đó, vấn đề xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên (CBGV) các học viện, trường CAND chính là một khâu tất yếu, mang tính then chốt.

Nhận thức sâu sắc vấn đề này, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học An ninh nhân dân (ANND) luôn thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện tối đa để xây dựng, phát triển đội ngũ CBGV. Trên cơ sở nghiên cứu, quán triệt một cách toàn diện, đầy đủ các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về xây dựng, phát triển đội ngũ CBGV nói chung, CBGV trong CAND nói riêng, Nhà trường đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện cụ thể của đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, phát triển đội ngũ CBGV. 

Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học ANND đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc 04 Đề án của Bộ Công an về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Bên cạnh đó, Trường đã xây dựng, đang triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ; giáo dục đào tạo; nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ…Đến nay, Trường đang triển khai xây dựng Danh mục vị trí việc làm, biên chế năm 2023; đề xuất Bộ Công an ấn định biên chế mới và hoàn thành kế hoạch cơ cấu lại đội ngũ cán bộ tại Trường.

Thiếu tướng.TS Đoàn Minh Lý, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm học 2022 - 2023.


Công tác quy hoạch, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, chỉ huy được quan tâm đầu tư, đúng quy định, kịp thời. Nhà trường ban hành và thực hiện nghiêm quy chế tuyển chọn, tạo nguồn phát triển, sử dụng đội ngũ CBGV; gắn điều động, bổ nhiệm, luân chuyển với điều chỉnh quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn kế cận. 

Phát huy vai trò của việc đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ và quan tâm tạo điều kiện cho CBGV được tham gia các chương trình, khóa đào tạo, bồi dưỡng một cách phù hợp. Phân công CBGV có nhiều kinh nghiệm, có trình độ cao, kèm cặp, bồi dưỡng, hướng dẫn CBGV trẻ. Chú trọng tổ chức các hoạt động dự giờ, hội giảng, kiểm tra chéo trong khoa, phòng về công tác chuyên môn để đánh giá, trao đổi, học tập kinh nghiệm.

Tính riêng trong năm học 2022 - 2023, Trường đã chọn cử hơn 130 lượt CBGV tham gia các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn (Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cao cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ…); trong đó có cả đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài. Hiện tại, Nhà trường đang có trên 65% tổng số CBGV đang tham gia các hình thức đào tạo, bồi dưỡng. 

Bên cạnh đó, nhà trường cũng đảm bảo chính sách, chế độ, đời sống vật chất, tinh thần, tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ CBGV phát triển toàn diện, yên tâm, gắn bó với công việc giảng dạy, quản lý. Chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, như: phòng học chuyên dùng, trang bị phương tiện hiện đại phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý giáo dục… đảm bảo điều kiện sinh hoạt, làm việc tốt nhất cho CBGV. 
 

Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học An ninh nhân dân dâng hương, dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Tự hào và phát huy truyền thống “60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành” cùng sự đồng lòng, quyết tâm của cấp ủy, lãnh đạo và toàn thể CBGV, công tác xây dựng, phát triển đội ngũ CBGV của Trường Đại học ANND trong thời gian qua đã đạt được những thành quả quan trọng. Hiện tại, Nhà trường đang có hơn 350 CBGV (09 Phó Giáo sư, 70 Tiến sĩ, gần 200 Thạc sĩ; hơn 100 đồng chí trình độ Cao cấp lý luận chính trị; 74 Giảng viên chính, 64 Giảng viên, 42 Chuyên viên cao cấp, 67 Chuyên viên chính...). So với cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020, đội ngũ CBGV của Trường giảm gần 15% quân số, nhưng chất lượng đội ngũ có sự phát triển đáng kể, nhất là về học hàm, học vị, trình độ lý luận chính trị và chức danh chuyên môn.

Với quyết tâm thực hiện mục tiêu: Đến năm 2025, xây dựng Trường Đại học ANND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hội nhập với các trường đại học trong nước; cơ bản tinh, gọn, mạnh; vững về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; là trung tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tham mưu chiến lược có uy tín của lực lượng CAND. Đến năm 2030, xây dựng Trường Đại học ANND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hội nhập với các trường đại học trong và ngoài nước; tinh, gọn, mạnh, trong sạch, vững mạnh toàn diện; là trung tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tham mưu chiến lược có uy tín cao của lực lượng CAND. 

Sinh viên tích cực tham gia các cuộc thi.
Đoàn thanh niên Trường Đại học An ninh nhân dân tích cực tham gia các cuộc thi.


Để thực hiện mục tiêu, yêu cầu đề ra, Nhà trường xác định cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị, Đề án số 06-ĐA/ĐUCA, ngày 01/12/2021, Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA, ngày 25/5/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chı́nh quy, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tı̀nh hı̀nh mới. Trong đó, Nhà trường đã ban hành Kế hoạch số 89-KH/ĐU, ngày 23/9/2022 của Đảng ủy Trường xây dựng Trường Đại học ANND thật sự trong sạch, vững mạnh, chı́nh quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy Trường Đại học ANND theo Đề án số 19/ĐA-BCA ngày 10/7/2023 của Bộ Công an. Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nhà trường phân công, sắp xếp, bố trí biên chế sát với nhu cầu, khối lượng công việc, nhiệm vụ ở từng vị trí cụ thể, của từng đơn vị. Thực hiện công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bố trí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ minh bạch, dân chủ, đáp ứng tốt yêu cầu công tác thực tế, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và phù hợp với năng lực chuyên môn, sở trường, nguyện vọng của cán bộ. 

Đẩy mạnh đào tạo và quản lý đội ngũ CBGV. Trong đó, ưu tiên đào tạo bổ sung nhân lực có trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ về chuyên môn phù hợp với lĩnh vực, vị trí công tác; tăng cường khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học phục vụ thực tế công tác. Tăng cường quản lý cán bộ toàn diện, chặt chẽ, sâu sát theo đúng quy định của Ngành. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; trong đó, ưu tiên hàng đầu công tác chính trị, tư tưởng cho đội ngũ CBGV, chú trọng phát huy vai trò của người đứng đầu, cấp ủy, lãnh đạo Nhà trường và từng đơn vị; xây dựng và tổ chức môi trường làm việc trong sạch, lành mạnh, đảm bảo thực sự dân chủ, công bằng.
 

Học viên Trường Đại học An ninh nhân dân tham gia chiến dịch tình nguyện hè năm 2023 tăng cường cho Công an các địa phương.
Học viên Trường Đại học An ninh nhân dân tham gia chiến dịch tình nguyện hè năm 2023 tăng cường cho Công an các địa phương.


Cùng với đó là đảm bảo các điều kiện cần thiết cho công tác chuyên môn, tham mưu, nghiên cứu, giảng dạy của đội ngũ CBGV. Hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, nghiên cứu, tham mưu, quản lý của các đơn vị trong Trường. Đặc biệt, đảm bảo và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đãi ngộ về vật chất, tinh thần cho CBGV, phát huy tính sáng tạo, chủ động, say mê với công việc. Đề xuất với lãnh đạo Bộ Công an, các cơ quan tham mưu, cơ quan chức năng trực thuộc Bộ quan tâm, chỉ đạo về một số vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, bổ sung biên chế đội ngũ; thống nhất các quy định, hướng dẫn liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng… góp phần xây dựng, phát triển đội ngũ CBGV thực sự trong sạch, vững mạnh và ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, chủ động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Cổng TTĐT Bộ Công an
Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3007245

Trực tuyến: 20

Hôm nay: 545