Thứ Hai, 11/12/2023

Cảnh giác với những luận điệu sai trái, xuyên tạc chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Thứ Sáu, 22/09/2023

Vừa qua, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030, có hiệu lực thi hành từ ngày 19/7/2023. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tinh gọn, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, là xu thế tất yếu, khách quan, cần thiết để góp phần tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng, trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, góp phần mở rộng không gian phát triển, tập trung nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương để phát triển kinh tế-xã hội lâu dài, bền vững…

Một góc nhìn thành phố Ninh Bình từ trên cao

Tuy nhiên, với bản chất thù địch, chống phá, trong thời điểm các cơ quan chức năng của Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương đang có những bước nghiên cứu, rà soát, chuẩn bị để thực hiện có hiệu quả chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, một số đối tượng cơ hội chính tri, phần tử  phá hoại, một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí với Việt Nam đã lợi dụng triệt để vấn đề này để xuyên tạc, chống phá với ý đồ tạo nhận thức lệch lạc, hoang mang trong dư luận nhân dân, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước...

Họ suy luận vô căn cứ rằng, việc sắp xếp lại các đơn vị cấp huyện, cấp xã trong cả nước là việc làm tốn kém, lãng phí; không hiệu quả, là chủ quan, nóng vội, duy ý chí, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân; là “Giảm chỗ này nhưng sẽ tăng chỗ khác”, “Quanh đi, quẩn lại, tách ra, nhập vào”... 

Trái với những quan điểm đó, thực tiễn đã chứng minh, trước yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, trong bối cảnh đất nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới, việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là yêu cầu rất quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... đồng thời góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Cùng với đó, quá trình nghiên cứu, tính toán sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra tại các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị.. về sắp xếp đơn vị hành chính. Khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, những bất cập trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội như có nhiều đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã quy mô quá nhỏ, không gian phát triển bị chia cắt, gây nhiều khó khăn, cản trở trong công tác lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế - xã hội tầm vĩ mô cũng như quy hoạch, kế hoạch phát triển vùng; nguồn lực của địa phương và Trung ương cho phát triển kinh tế - xã hội bị phân tán, nhất là trong điều kiện Trung ương đang đẩy mạnh phân cấp, trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho chính quyền địa phương; đồng thời việc tăng số lượng đơn vị hành chính các cấp đã dẫn đến tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị ở địa phương tăng; ngân sách nhà nước chi cho hoạt động của bộ máy, xây dựng trụ sở, mua sắm mới trang thiết bị làm việc tăng; nhiều đơn vị cấp huyện, cấp xã thu ngân sách tại địa phương không đủ cân đối chi thường xuyên, phải hỗ trợ…

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội và thực hiện công tác cải cách chế độ tiền lương, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Phấn đấu đến năm 2030, các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được sắp xếp cơ bản phù hợp chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; đáp ứng yêu cầu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng XHCN.

Cùng với đó, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn góp phần bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ theo từng giai đoạn, mỗi giai đoạn có trọng tâm, phù hợp, chặt chẽ, thận trọng, hiệu quả, chắc chắn, phù hợp với quy hoạch tổng thể, yêu cầu phát triển; bảo đảm ổn định chính trị - xã hội; không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của nhân dân.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là việc khó, nhưng là việc làm quan trọng, cần thiết; mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không nghe, không tin theo những luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực, thù địch, phần tử phá hoại; đồng thời tuyệt đối tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng…/.

Trần Hương

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 1807035

Trực tuyến: 25

Hôm nay: 1650