Thứ Tư, 28/02/2024

Hãy tỉnh táo trước những thông tin kích động, chia rẽ khối đoàn kết

Thứ Tư, 31/08/2022

Nguồn sức mạnh, nhân tố ý fnghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam chính là khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính vì vậy, các thế lực thù địch, phản động chưa bao giờ từ bỏ âm mưu kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Việt Nam.

Chúng triệt để lợi dụng các sự kiện chính trị, vấn đề, vụ việc nhạy cảm, phức tạp để tăng cường tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá Đảng và Nhà nước, gây nhiễu loạn thông tin. Lợi dụng tiện ích của mạng xã hội để đẩy mạnh thông tin truyền thông, liên tục triển khai các “chiến dịch truyền thông", chiếm giữ “trận địa" truyền thông trên mạng, “truyền thông lề trái" với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Thời gian gần đây trên mạng xã hội, một số đối tượng đã núp bóng tự do ngôn luận để đăng phát những bài viết, hình ảnh, video, âm thanh với các nội dung xuyên tạc về công tác phòng chống tham nhũng ở nước ta chỉ là một chiêu trò “mị dân”, sẽ không đạt hiệu quả thiết thực; việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng ở cấp tỉnh là việc thừa thãi, gây lãng phí…Mục đích của chiêu thức này không gì khác là kích động, chia rẽ mối đoàn kết toàn dân, mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng, chính quyền; tình đoàn kết quân – dân; mối đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng.

Cần phải khẳng định những bài viết, hình ảnh, video, âm thanh, thông tin đó không theo các nguồn tin chính thống mà dựa vào những thông tin chưa được kiểm chứng, cắt ghép để suy diễn, bóp méo, xuyên tạc sự thật với mục đích nhằm chống phá Việt Nam. Các bài viết, hình ảnh, video ấy không phải vì đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc, mà thực chất là nhằm mục đích kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ mối đoàn kết giữa nhân dân với Đảng, chính quyền và cơ quan chức năng.

Chúng ta cần nhận thức rõ, trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào, yêu cầu cao nhất của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vẫn là khối đại đoàn kết dân tộc, mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Đó chính là cội nguồn sức mạnh, nhân tố quyết định đối với sự trường tồn và phát triển của đất nước ta.

Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử là nền tảng vững chắc củng cố niềm tin, sự đồng thuận xã hội và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Đối với dân tộc Việt Nam, đoàn kết đã trở thành truyền thống quý báu và giá trị văn hóa cốt lõi; là sức mạnh vô địch trong suốt mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, chiến thắng thiên tai, địch họa, định bờ cõi, xưng nền văn hiến, nêu cao độc lập, tự chủ. Đây là sức mạnh nội sinh có tính chủ đạo xuyên suốt, bền vững của dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định chân lý: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công”. Đó là chân lý về sức mạnh vô địch của đoàn kết và phát triển truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Bài học kinh nghiệm này còn nguyên giá trị và cần tiếp tục phát huy nhằm khơi dậy sức mạnh to lớn của toàn dân tộc thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu tổng quát phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Phát biểu tại Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đã khẳng định: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta…”. Khát vọng phát triển của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chỉ có thể được hiện thực hóa bằng sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, Đảng ta xác định: “Mọi hoạt động của hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải phục vụ lợi ích của nhân dân. Giải quyết hài hòa các quan hệ lợi ích trong xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”. Tiếp tục nắm vững và xử lý tốt mối quan hệ “giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường”. Đây là cơ sở để nhận thức và giải quyết tốt vấn đề có tính nguyên tắc của phát triển và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay.

Chúng ta không phủ nhận những tiện ích mà Internet, mạng xã hội đem lại cho nhân loại, trong đó có nhân dân Việt Nam. Nhưng với những tổ chức, cá nhân thù địch, phản động, những kẻ cơ hội chính trị thì Internet, mạng xã hội được chúng coi là phương tiện số một để thực hiện những âm mưu, thủ đoạn và hành động chống phá. Trước thực tế đó, mỗi chúng ta cần nêu cao tinh thần cảnh giác cao độ, tỉnh táo, kiên quyết đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường mối đoàn kết toàn dân trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn sự bình yên và phát triển của đất nước./.

Quốc Huy

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2186558

Trực tuyến: 21

Hôm nay: 372