Thứ Ba, 03/10/2023

Luận điệu xuyên tạc bài phát biểu của Chủ tịch nước về con đường độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội

Thứ Hai, 18/09/2023

Những ngày vừa qua, trên trang mạng xã hội Facebook, các đối tượng phản động đã có những hành động đăng tải, chia sẻ những bài viết xuyên tạc bài phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại chương trình Kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023) tại Nhà hát Lớn Hà Nội…

Điển hình là, trên trang “Tiếng Dân News”, đối tượng Nguyễn Đình Cống có bài viết: “Ai đã lựa chọn con đường cho Việt Nam?” cố tình xuyên tạc bài phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, đồng thời tạo sự mơ hồ, hoài nghi về con đường độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn… 

Một lần nữa, đứng trước những luận điệu xuyên tạc, bẻ cong sự thật, phủ định lịch sử với ý đồ đen tối của các đối tượng, với cái nhìn hết sức khách quan và tôn trọng lịch sử, chúng ta có thể khẳng định:

Thứ nhất, bài phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại chương trình Lễ Kỷ niệm vừa sâu sắc, vừa thể hiện rõ khát vọng hòa bình, thể hiện tinh thần và bản lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và dân tộc Việt Nam... trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc…

Mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội luôn được thể hiện xuyên suốt, nhất quán trong các Văn kiện, Cương lĩnh của Đảng; phù hợp với lợi ích của dân tộc và đã được nhân dân ta lựa chọn; thực tế lịch sử đã khẳng định chỉ có kết hợp hài hòa giữa độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội mới có thể tạo sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để giành thắng lợi trước ách thống trị của của thực dân, phong kiến và mở ra bước ngoặt vĩ đại, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới, người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình….

Thứ hai, không thể từ những suy diễn thiển cận của một vài cá nhân, một nhóm người cơ hội, nhân danh dân chủ và đấu tranh cho dân chủ mà quy kết rằng “…thật ra, trong việc tìm con đường, nhân dân Việt Nam chẳng lựa chọn gì cả”. Vì nhìn vào sự lựa chọn của nhân dân - lựa chọn con đường đấu tranh cách mạng để thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nếu không có thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) thì không thể có một cuộc cách mạng thay đổi lịch sử sâu sắc, đưa những người dân Việt Nam thời bấy giờ trở thành chủ nhân một nước Việt Nam độc lập, tự do; đồng thời, đưa đất nước Việt Nam hòa vào dòng chảy chung của cách mạng thế giới và ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong khu vực và cộng đồng quốc tế. Vì vậy mỗi người dân Việt Nam yêu nước chân chính đều tìm thấy từ bài phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếng lòng của mình; khát vọng của mình về hòa bình, độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội; về tinh thần và ý chí đấu tranh cho độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Đúng như Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã khẳng định: “Tài sản vô giá, sức mạnh to lớn để nhân dân Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh chính là tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí kiên cường và lòng quả cảm, tinh thần quyết tâm, tự lực, tự cường, khát vọng mãnh liệt vì độc lập, tự do, hòa bình, hạnh phúc. Các giá trị cao đẹp ấy được hun đúc, bồi đắp, giữ gìn và phát huy qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam”.

Kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là một trong những nội dung quan trọng trong bài phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Việc kiên định “lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn” như Chủ tịch nước khẳng định không chỉ thể hiện một trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam. Thực tế, Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục kiên định với sự lựa chọn này; đồng thời, những thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội,…của Việt Nam 78 năm qua chính là minh chứng cho thấy kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là đúng đắn, là phù hợp yêu cầu của lịch sử và xu thế phát triển của thời đại.

Có thể khẳng định, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam kiên định thực hiện là sự lựa chọn, kiên định đúng đắn của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và mọi người dân Việt Nam. Truyền thống yêu nước là truyền thống đạo đức thiêng liêng, là sức mạnh cội nguồn giúp đất nước và cả dân tộc ta vượt qua những khó khăn, thử thách. Truyền thống này giúp đất nước chiến thắng mọi kẻ thù để tồn tại và phát triển qua hàng nghìn năm lịch sử. Chính vì thế, với luận điệu xuyên tạc về nội dung bài phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chính là bẻ cong lịch sử, phải được nhận diện và kịp thời bác bỏ./.

Quốc Huy

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 1677247

Trực tuyến: 41

Hôm nay: 1010