Thứ Tư, 17/07/2024

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2024) và 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2024)

Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điểm sai trái, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng

Thứ Tư, 03/07/2024

Nhận diện các luận điệu xuyên tạc bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay

Đối với học thuyết khoa học, cách mạng như chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các thế lực thù địch thường tìm cách cài lỗi logíc trong những lập luận để xuyên tạc, phủ nhận nhằm hy vọng đánh lừa được nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chúng thường đánh tráo khái niệm hoặc thêm (hay bớt) những từ ngữ trong các luận điểm của các nhà kinh điển, làm biến dạng nội dung, đưa ra những tiền đề không đầy đủ cho các bước suy luận… để từ đó rút ra kết luận xuyên tạc bản chất có chủ đích. V.I. Lênin đã chỉ rõ: “Vì ngụy biện là một mặt lập luận xuất phát từ một tiền đề không có cơ sở, và được người ta thừa nhận và không phê phán, không suy nghĩ chín chắn…”([1]). Đặc biệt, trong công tác đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, những thủ thuật trong “thuật ngụy biện” làm cho chúng ta rất khó phát hiện sự sai trái, phản khoa học và càng khó xác định bản chất phản động ở mặt chính trị. Nguy hiểm hơn nữa là chúng lợi dụng những hiện tượng tiêu cực, những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển để cường điệu hóa thành cái phổ biến, bản chất. 

Từ thành tựu của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ; cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo ra nhiều đột phá mới, có tác động mạnh mẽ, thậm chí ngoài sức tưởng tượng của con người đối với sự phát triển của thế giới... các thế lực thù địch, phản động với Việt Nam đã lợi dụng điều đó như một “kênh” để xuyên tạc bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng “ca tụng” nền văn minh phương Tây và bôi nhọ Chủ nghĩa xã hội, làm phai nhạt vấn đề chính trị, xóa nhòa sự khác biệt cơ bản giữa hai hệ tư tưởng tư sản và vô sản. Trong khi chủ nghĩa Mác - Lênin tiếp cận, luận giải sự phát triển của lịch sử, xã hội có tính tổng hợp cả kinh tế, chính trị và văn hóa… thì chúng “lảng tránh”, “ngụy biện” bằng cách tiếp cận mang tính đơn tuyến, tuyệt đối hóa phát triển văn minh. Họ đi từ xuyên tạc phương pháp tiếp cận đến phủ nhận học thuyết hình thái kinh tế - xã hội và kết luận chủ nghĩa tư bản là đỉnh cao của lịch sử nhân loại; coi chủ nghĩa xã hội chỉ là do chủ quan các nhà kinh điển tạo ra, nên không thể tồn tại trong lịch sử. Từ đó, chúng cho rằng mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là “lầm đường”, “lạc lối”.

Đối với vấn đề giai cấp, đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc cũng thường được các thế lực thù địch sử dụng, ngụy biện trong các quan điểm của họ. Nội dung cốt lõi trong tư tưởng các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin là sự xuất hiện, tồn tại giai cấp, đấu tranh giai cấp có tính lịch sử, đặc biệt có nguồn gốc từ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất và quan hệ giữa bóc lột với bị bóc lột là chủ yếu. Nhưng các thế lực thù địch vẫn tiếp tục “lảng tránh”, lược bỏ nội dung cốt lõi, đồng thời đưa ra tiền đề không cơ bản để xóa nhòa quan hệ bóc lột giai cấp, đó là người lao động hiện nay cũng có cổ phần; cùng tham gia vào sáng tạo và cùng được hưởng lợi nhuận để nhằm lu mờ bản chất quan hệ bóc lột giai cấp. Đây chính là sự ngụy biện giả dối, cố tình che đậy bằng hình thức hết sức tinh vi, đánh lừa nhận thức của Nhân dân, bởi giai cấp tư sản dù có bán cổ phần, nhưng không bao giờ bán để trở thành bình đẳng với người lao động, còn người lao động mua cổ phần, nhưng chỉ là phần quá ít ỏi không thể thay thế được địa vị giai cấp. Chính vì vậy, dù toàn cầu hóa về kinh tế đến đâu chăng nữa thì chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, vấn đề giai cấp, cũng như quan hệ bóc lột giai cấp vẫn không thay đổi được bản chất và mâu thuẫn nội tại trong lòng chủ nghĩa tư bản. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung và phát triển, 2011) tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI đã nêu: “Hiện tại, chủ nghĩa tư bản vẫn còn tiềm năng phát triển, nhưng về bản chất vẫn là chế độ áp bức, bóc lột và bất công”([2])

Từ những phân tích trên cho thấy, việc nhận diện, đấu tranh phản bác sự xuyên tạc bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải đi từ cách tiếp cận có tính tổng hợp đến luận giải tiến trình lịch sử theo tinh thần biện chứng thì mới có thể vạch ra tính chất phản khoa học, phản động của các thế lực thù địch. 

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả tích cực

Trong những năm gần đây, trên thế giới xuất hiện nhiều vấn đề mới hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhất là sự chuyển giao quyền lực, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa dân túy, xu hướng bảo hộ… đang nổi lên tác động tới hầu hết các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Ở trong nước, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có những diễn biến phức tạp, tinh vi... Lợi dụng tình hình đó, các thế lực thù địch càng ráo riết đẩy mạnh thực hiện “diễn biến hòa bình”, dồn dập tung ra các quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc nhằm mục đích phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân mất phương hướng về chính trị, tư tưởng để chúng dễ dàng thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018, về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, công tác này được triển khai ngày càng bài bản, thống nhất, đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, đi vào chiều sâu. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nêu rõ: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”([3]).

“Chủ động, nhạy bén, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; các biểu hiện cơ hội, chủ nghĩa cá nhân,

 giảm sút niềm tin, mơ hồ, mất cảnh giác; không để suy thoái, “tự diễn biến”,

 “tự chuyển hoá” trong nội bộ” - Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng đã khẳng định: “Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử là kết tinh sức sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam”([4]). Trong đó, phải kể đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta đặc biệt quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể:

Thứ nhất, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng được nâng cao… Do đó, cán bộ, đảng viên và quần chúng ngày càng có nhận thức đúng đắn về học thuyết Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng thời đại Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quán triệt rõ, công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, là trách nhiệm của toàn dân nhằm đấu tranh hiệu quả với những quan điểm sai trái, thù địch, góp phần tạo nên sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị với sức mạnh của nhân dân. 

Trên cơ sở quán triệt nhận thức, tư duy, xác định rõ tính chất nguy hại và tác động tiêu cực của những quan điểm sai trái, thù địch đối với an ninh, trật tự, an toàn xã hội; nhận diện rõ các quan điểm sai trái, thù địch để từ đó có chủ trương, biện pháp chỉ đạo phù hợp; phân loại được sự khác biệt của quan điểm sai trái, thù địch với nhận thức lệch lạc, phiến diện về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó, có cách thức phản biện khoa học, phương thức đấu tranh phù hợp, giải pháp áp dụng phát huy, mang lại hiệu quả cao.

Thứ hai, sử dụng đa dạng giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Lấy giá trị thực tiễn làm phương thức đấu tranh, nhưng vẫn luôn bảo đảm tính khách quan, thuyết phục; đồng thời, sử dụng biện pháp đấu tranh mềm dẻo, cương quyết, nhưng dân chủ. Áp dụng biện pháp khoa học - kỹ thuật để nhận diện, đấu tranh và xử lý kịp thời thông tin vu khống, xuyên tạc, nội dung xấu, độc, luận thuyết sai trái phủ nhận giá trị khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Sử dụng hiệu quả công cụ pháp lý để bảo đảm tính tuân thủ, bình đẳng, khách quan trước pháp luật; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa làm công cụ về thể chế để từ đó làm cơ sở đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ ba, Đảng ta đã sử dụng các phương thức, giải pháp có tính bản lề, kết hợp giữa “xây” và “chống”. Trong đó, “xây” là chính và “chống” là quan trọng, cấp bách, được quan tâm, thường xuyên triển khai thực hiện. Xác định rõ trọng tâm, cốt lõi về mặt bản chất, Đảng ta đã trưởng thành từ Nhân dân và “Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình”([5]). Do vậy, bằng nhiều phương thức khác nhau, Đảng ta đã xây dựng được niềm tin của nhân dân theo tinh thần “Dân tin thì Đảng còn và ngược lại”. Quán triệt quan điểm và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là lấy dân làm gốc, xây dựng và củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, dựa vào nhân dân, thông qua sự ủng hộ, bằng sức mạnh của nhân dân để hình thành tổ chức và lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua các phương tiện truyền thông, người dân thẳng thắn bày tỏ quan điểm, tinh thần yêu nước, ủng hộ Đảng và chế độ. Có thể kể đến hệ thống báo chí khá toàn diện với một đội ngũ những người làm báo hùng hậu của Việt Nam hiện. Theo số liệu của Bộ Thông tin và truyền thông, hiện nay, Việt Nam hiện có 808 cơ quan báo chí, bao gồm 138 báo và 670 tạp chí. Trong đó, hiện có 06 cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực gồm: Báo Nhân Dân, Báo Quân đội nhân dân, Báo Công an nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). Đây là những cơ quan tích cực, đóng góp to lớn trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

 

Chuyên mục “Chống diễn biến hòa bình” của Báo Công an nhân dân online 

Thứ tư, kết hợp cùng lúc nhiều phương thức, giải pháp, như đấu tranh, phản bác với nêu gương, biểu dương; tuyên truyền, phổ biến với giáo dục ý thức cách mạng, chủ nghĩa yêu nước; đấu tranh, phản biện với chứng minh, đối chứng, so sánh (“chứng cứ thật, giá trị thật”); đấu tranh, phản biện với sử dụng các biện pháp mạnh (“xử lý không có vùng cấm”, “không chấp nhận lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm”, “trục lợi chính sách”).

Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, thời gian qua, nhận thức về vai trò, tầm quan trọng, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, tổ chức đảng và một số vấn đề khác trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có lúc, có nơi, có thời điểm chưa sâu sắc. Một bộ phận cán bộ, đảng viên còn đùn đẩy, sợ trách nhiệm, lợi dụng kẽ hở để tư lợi, vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” bằng hình thức “tha hóa trong bí mật”, tác động xấu bằng hành vi tham nhũng, trục lợi chính sách…Bên cạnh đó, một số biện pháp chưa thực sự hiệu quả, còn mang nặng tính hàn lâm, khi triển khai còn mang tính rập khuôn, máy móc, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn của từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Chưa phát huy được giá trị lịch sử của cha ông về bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức cán bộ. Việc nghiên cứu, học tập kinh nghiệm nước ngoài trong triển khai nhiệm vụ rất đáng khích lệ, song bên cạnh đó cũng cần nghiên cứu, tìm hiểu các giá trị được đúc kết từ truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc; từ đó, vận dụng linh hoạt, chọn lọc các phương thức, phù hợp với điều kiện và bối cảnh trong nước để việc triển khai đạt hiệu quả cao hơn. Việc số hóa dữ liệu về Đảng, Nhà nước và Nhân dân còn chậm, còn thiếu nhiều cơ sở dữ liệu một phần cũng là kẽ hở để các thế lực thù địch số hóa các dữ liệu giả, dùng công nghệ số để tích hợp, phân tích, tạo ra các dữ liệu xuyên tạc lịch sử, bóp méo sự thật... hòng chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Một số giải pháp tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng

Một là, luôn kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng, chính quyền từ Trung ương đến cơ sở; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Cấp ủy, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ chủ chốt cần nắm vững chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Ðảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhận diện rõ các quan điểm sai trái, thù địch để từ đó có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát với tình hình thực tế. Phát huy vai trò nòng cốt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các đơn vị, địa phương. Cần xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, phản bác quan điểm sai trái thù địch không chỉ của bộ phận chuyên trách, mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và của toàn thể Nhân dân. 

Hai là, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, đấu tranh kiên quyết, không khoan nhượng với mọi biểu hiện của sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực. Đảng phải tự cường, thực sự trong sạch, vững mạnh trên tất cả các mặt, các lĩnh vực về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ... để có khả năng tự bảo vệ mình. Cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa “xây và chống” trong xây dựng và thực hành đạo đức cách mạng; gắn kết chặt chẽ cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống các quan điểm sai trái, thù địch với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh; đổi mới tư duy, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công các nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định.

Ba là, có phương thức đấu tranh phù hợp để phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; công tác tổ chức đấu tranh cần được chuẩn bị kỹ, chặt chẽ, khoa học và quyết tâm cao. Tất cả các cơ quan tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, báo chí là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ này. Người đứng đầu cấp ủy phải là người tổ chức cuộc đấu tranh. Cần huy động đội ngũ chuyên gia giỏi, tâm huyết tham gia cuộc đấu tranh. Thường xuyên sơ kết, rút kinh nghiệm, biểu dương những cơ quan, những người làm tốt nhiệm vụ. Cần thực hiện đúng theo phương châm cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ dẫn phương châm “thêm bạn, bớt thù”, phải có sách lược đúng đắn, xem xét từng đối tượng cụ thể trong đấu tranh. Tăng cường công tác thông tin, nhất là thông tin đại chúng thông qua báo chí, đài truyền hình, đài phát thanh, internet... Các cơ quan báo chí cần tìm ra những hình thức tuyên truyền phù hợp, sát với từng đối tượng. Phát huy vai trò tuyên truyền miệng, thông báo nội bộ, ấn phẩm báo chí, lý luận, diễn đàn trao đổi, đối thoại... Tăng cường hơn nữa thông tin đối ngoại; tiến hành thường xuyên việc nghiên cứu dư luận xã hội để nắm bắt nhanh, nhạy, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm cơ sở để xây dựng nội dung tuyên truyền, đấu tranh tư tưởng, lý luận phù hợp.

Bốn là, chú trọng và nâng cao hiệu quả xây dựng “thế trận lòng dân” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Khẳng định Nhân dân đóng vai trò chủ thể, vị trí trung tâm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Đảng không ngừng chăm lo, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phổ biến, tuyên truyền, làm tốt công tác dân vận để nhân dân tin, hiểu, tự hào với đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Năm là, tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới. Tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật, đẩy mạnh công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, khắc phục kịp thời những yếu kém, khuyết điểm; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đi đôi với củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Tổ chức thực hiện thắng lợi, có hiệu quả sự nghiệp đổi mới đất nước là vũ khí mạnh mẽ nhất, có tính thuyết phục nhất để bác bỏ các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc... 

Qua 38 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu đó tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới; qua đó khẳng định đường lối của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử./.


Chú thích: 

[1] V.I.Lênin - Toàn tập, Tập 29, Nxb CTQG, H.2006, tr.114.

[2] ĐCSVN - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 68.

[3] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. I, tr. 183.

[4] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t. I, tr. 104

[5] Theo Khoản 2, Điều 4, Hiến pháp năm 2013

Đức Anh

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3149603

Trực tuyến: 93

Hôm nay: 5705